Pyetja 1/30

Testi 1

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t’u japë përparësi mjeteve që vijnë si nga e djathta ashtu dhe nga e majta.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi nëpërmjet pasqyrave, për të evituar(shmangur) rreziqet e mundshme.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kthesa.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit gjatë kalimit në zonat e banuara.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autobusët.

Lista e testeve

Në një rrugë me tri karrexhata, karrexhata e mesit, gjithmonë është me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë duke funksionuar sinjalizimet ndriçuese ose zanore përkatëse.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e pajisjeve të sinjalizimit zanor.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet duhet të ngushtohemi nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të veprojmë në kryerjen e manovrës në një kohë sa më të shkurtër.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti që kemi prapa nuk ka filluar edhe ai këtë manovër.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë nuk varet nga drejtuesi i mjetit.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në gjysmëkarrexhata me tre korsi për sens lëvizjeje, për t’u kthyer nga e majta duhet të vendosemi në korsinë e mesit.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u vendosur në çdo korsi, nëse në afërsi të kryqëzimit lejohet vendosja në rreshta paralele.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në autostrada është i ndaluar, përjashtuar rastet e emergjencës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në një rrugë qytetëse me pjerrësi zbritëse (tatëpjetë).

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me sinjalin "PARKIM".

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të mbash ndezur sinjalin tregues të krahut të majtë, që të bëhemi te dukshëm për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të manovrohet fort për të shmangur mjetet e ndalura.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet ndjeshëm distanca e sigurisë.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të qarkullosh me mjetin kur sa po i ke vendosur goma të reja.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e një ishulli të trafikut në rrugë.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë funksionimin e mirë të sistemit të drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë zëvendësohet me fenerët joverbues kur këmbehemi me mjete që vijnë nga sensi i kundërt.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë është i ndaluar në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur ndalojmë për shkak të ndërprerjes së qarkullimit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit rrit aftësinë e përqëndrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i lejuar në mungesë të pasagjerëve në mjet

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve