Pyetja 1/40

Testi 99

Sinjali i shoqëruar me panelin distancometrik, si në figurë, tregon se pas 150 metër ndodhet një kalim në nivel i pambrojtur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me shtresë/ të rregullt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kufirin maksimal të shpejtësisë, që është i vlefshëm vetëm për autovet

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e një mjeti me lartësi deri në 3.5 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron detyrimin për t’u kthyer majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të heqësh zinxhirët nga gomat, për të mos dëmtuar asfaltin e rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron tu japësh përparësi mjeteve, që vijnë nga kahu i kundërt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim ku duhet të japësh përparësi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi në një rrugë me të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, për të vazhduar lëvizjen drejt , shërbejnë dy korsi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një semafor normal për mjete.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron lëvizjen e mjeteve pa ndaluar në kryqëzim.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në autostrada, për motorët me cilindratë më të madhe ose të barabartë me 150 cm³, është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në raste mjegulle.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet të ingranojmë marshin më të lartë për lëvizje.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjetet A dhe G kanë kaluar kryqëzimin në rregull.

Lista e testeve

Kur futemi në një rrethrrotullim është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: C, N, B.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti O duhet të presë kalimin e tramvajit dhe të mjetit M.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti të ndaluar, përpara një “KALIMI NË NIVEL” pa barriera, në pritje të kalimit të trenit.

Lista e testeve

Parakalimi në rrugë të rrëshqitshme duhet të kryhet me shpejtësi të madhe.

Lista e testeve

Për të dalë nga autostrada duhet të kaloni në korsinë e djathtë për t’u futur në korsinë e ngadalësimit.

Lista e testeve

Mjeti në avari (me defekt) që tërhiqet duhet të mbajë të ndezur fenerët verbues (dritat e gjata).

Lista e testeve

Kontrolli teknik i mjetit rrugor quhet i përfunduar me lëshimin e certifikatës përkatëse.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve mbrojtëse për fëmijët nuk është i detyrueshëm nëse fëmija udhëton së bashku me prindin.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor vetëm me dëme materiale, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në aksident, nuk ka detyrim të ndalojë.

Lista e testeve

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka plagë me hemorragji të jashtme, duhet të bllokohet plaga me një garzë të pastër dhe të lajmërohet (kërkohet) menjëherë ndihma e shpejtë.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie dhe mbeturina të veshjeve në pjesët e trupit, duhet të largohen menjëherë mbetjet e veshjeve.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të ulë shpejtësinë e lëvizjes kur në rrugë lëvizin fëmijë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se në afërsi ndodhet një zonë për piknik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë përdoret nga polici i trafikut rrugor për ndalimin e mjeteve ose për të rregulluar trafikun.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur në rrugët me borë, tregon praninë e mjeteve të pastrimit të borës në rrugë.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në vendin ku janë vendosur kazanët e mbeturinave në rrugë.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile ne kroskot, kur ndizen fenerët joverbues.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë, lejen e qarkullimit të mjetit.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore përjashtohet për dëme me vlerë të vogël.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor pakësohet kur zëvendësohet filtri i ajrit me një të ri.

Lista e testeve

Sistemi kundër bllokimit të rrotave (ABS) e bën më pak të rrezikshëm frenimin në rrugët me kthesa.

Lista e testeve