Pyetja 1/40

Testi 97

Sinjali në figurë na detyron të ndalojmë para vijës së ndalimit, kur është duke ardhur një tren.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron rrugë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e autobusëve të shkollave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin kur nuk sjell pengesa dhe bllokim për qarkullimin.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të qarkullosh me shpejtësi të barabartë ose më të madhe se 30 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron drejtuesit e mjeteve për të dhënë përparësi nga e majta dhe nga e djathta, pas një distance 320 metër.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrugës kryesore me një rrugë dytësore.

Lista e testeve

Vijat e bardha gjatësore të ndërprera lejojnë të qarkullosh mbi to.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, korsia C lejon të vazhdosh drejt ose të kthehesh djathtas.

Lista e testeve

Kur semafori në figurë ka të ndezur dritën e verdhë dhe drejtuesi i mjetit ka hyrë në kryqëzim, duhet të vazhdojë lëvizjen për të liruar kryqëzimin.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë na detyron të ndalojmë edhe kur e kemi kaluar vijën e ndalimit.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane dytësore në Republikën e Shqipërisë është 80 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga numri i gomave te mjetit.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndodh më me lehtësi në mjetet me peshë të lehtë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti C mund të vazhdojë drejt duke i dhënë përparësi mjetit B.

Lista e testeve

Mjetet pa motor duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet R dhe T i japin përparësi mjetit E.

Lista e testeve

Mjeti R duhet të kalojë i fundit.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi i mjeteve që tërhiqen me kafshë në ngjitje të një kurrizi rruge, kur rruga është me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet t'i afrohemi shumë afër mjetit që duam të parakalojmë.

Lista e testeve

Qëndrimi në korsinë e emergjencës në autostrada lejohet në rastet kur mjeti ka defekt, që e bën të pamundur vazhdimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Mjeti që tërheq një mjet në avari (me defekt) duhet të mbajë ndezur sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit gratë shtatzëna, të pajisura me certifikatë mjekësore të kushteve të veçanta të rrezikut, të konfirmuar nga gjinekologu.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor me dëme vetëm në materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet të mos lëvizen trupat e huaj të mundshëm të pranishëm në të.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të këndshëm udhëtimin.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson dëgjimin dhe shikimin.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e një mbikalimi që lejon kthimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali (barriera) në figurë tregon një kufizim të zonës së punimeve rrugore.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon praninë e një makine në veprim për pastrimin e borës.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit përballë sinjaleve rrugore, nëse bëhet pengesë për dukshmërinë e tyre.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi butonin që aktivizon sinjalin zanor të mjetit (boria).

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur shkelet vija gjatësore e pandërprere.

Lista e testeve

Personit përgjegjës në një aksident rrugor mund t’i bëhet rivlerësim i lejedrejtimit.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit duhet rritur shumë numri i xhirove të motorit.

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ose të konsumuar vështirësojnë drejtimin e mjetit, veçanërisht gjatë lëvizjes në kthesa.

Lista e testeve