Pyetja 1/40

Testi 96

Në prani të sinjalit në figurë duhet të mbahet parasysh që rritet gjatësia e frenimit të mjetit në zbritje, në krahasim me atë në rrugë të drejtë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me bankinë të dëmtuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e motorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e një mjeti me lartësi deri në 3.5 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në pjesë rruge ku kryhen pastrime.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të qarkullosh me shpejtësi 20 km/orë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të kufizojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se duhet t’i japim përparësi mjeteve që vijnë përballë nesh.

Lista e testeve

Shkrimi “STOP” mbi rrugë, si në figurë, na detyron të japim përparësi vetëm për mjetet që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale, e paraqitur në figurë, lejon pushimin e mjeteve vetëm në anën e majtë.

Lista e testeve

Semafori në figurë me dritë të verdhë të ndezur lejon kalimin e kryqëzimit nga mjetet që kanë hyrë në kryqëzim, në momentin e ndezjes së dritës së verdhë.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë është veprim i barasvlershëm me ndezjen e dritës së verdhë të semaforit për mjetet që janë përballë dhe mbrapa tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kthesa.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit ndalohet të kapërcejë kalimin në nivel kur gjysmëbarrierat janë duke u hapur.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të zvogëlojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u vendosur në korsinë e majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E duhet t’i japë përparësi mjetit C.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H është i fundit që kalon.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta kur qarkullimi është i ngadaltë dhe mund të parakalojmë pa prekur vijën gjatësore të anës së rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të mos e shtojë shpejtësinë në momentin e parakalimit.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi në autostrada i mjeteve me ngarkesa të hapura, të pasistemuara mirë dhe që mund të derdhen.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell një ngarkesë më të madhe mbi gomat e përparme.

Lista e testeve

Kontrolli teknik verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim dhe ndotjen e mjedisit brenda kufijve të caktuar ligjor.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit persona me sëmundje të veçanta, që janë të pajisur me certifikatë të lëshuar nga komisioni mjekësor përkatës.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku vetëm në rast se ai ka ndodhur natën.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet ta ndihmosh të bëjë frymëmarrje të thella.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie që përfshijnë trupin, plagët duhet të mbulohen me material të mundshëm steril (të pastër).

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit duhet të shtojë shpejtësinë e lëvizjes për t'i kaluar ato sa më parë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë kufizon me vijë të verdhë një pistë për biçikleta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një ngushtim të përkohshëm të karrexhatës.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë kërkon të ruhet një largësi, të paktën 20 metra, me makinat që pastrojnë borën.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në vazhdimësi të një kthese, jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra), gjatë qarkullimit në qendrat e banuara, është i ndaluar.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 3 vjet, kur u jepet personave me moshë mbi 70 vjeç.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur fakti nuk konsiderohet një vepër penale.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të shmangen ngarkesat e tepërta në mjet.

Lista e testeve

Gjatë udhëtimit me një mjet, me amortizatorët e rënë ose të konsumuar, komoditeti i drejtuesit dhe pasagjerëve zvogëlohet.

Lista e testeve