Pyetja 1/40

Testi 95

Sinjali në figurë paralajmëron një ndryshim të fortë të pjerrësisë së rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge ku mund të ketë materiale të paqëndrueshme, si: çakëll, zhavorr, rërë etj..

Lista e testeve

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, tregon se ndalim qarkullimi i mjeteve është në fuqi nga ora 7:30 deri në orën 19:00.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend parkimi për mjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që duhet të kalojmë majtas një pengese.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në prani të një shpëtueseje trafiku, i detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta e shpëtueses.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon detyrimin për të ndaluar para një postblloku të policisë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron kryqëzim të një rrugë kryesore me një rrugë dytësore, nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon karrexhatë me dy sense me një korsi për sens.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale, e paraqitur në figurë, tregon një rrugë me një karrexhatë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Semafori në figurë përdoret vetëm për mjetet që ecin mbi shina.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë lejon kalimin e kryqëzimit nga mjetet që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh kushtet atmosferike.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet, deri në ndalim, afër vendkalimit të këmbësorëve.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të rrisim distancën e sigurisë me mjetin përpara.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të ngadalësohet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjetit B i ndalohet kthimi majtas dhe është i detyruar të vazhdojë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar t’i afrohemi sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H kalon i dyti.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D duhet t`i jap përparësi mjetit T.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur, për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën gjatësore të bardhë të pandërprerë të mesit të rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet duhet të ndezë dritat e emergjencës për të treguar që rruga është e lirë.

Lista e testeve

Në autostrada është i ndaluar përdorimi i sinjalizimit zanor (borisë).

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut përdoret edhe nga motorёt e ndaluar në karrexhatë, jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Kontrolli teknik është detyrim ligjor për të gjitha llojet e mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) aktivizohet sa herë që ndalon mjeti.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të mbulohet mjeti me një mbulesë.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku duke përdorur vetëm boritë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka një plagë me gjak, ai duhet të mbahet në pozicion ulur ose shtrirë.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, nuk duhet të hiqen mbetjet e mundshme të veshjeve të ngjitura në pjesët e djegura.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e një zone ose të një rruge të rezervuar për këmbësore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një postbllok të policisë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron që t’i japim përparësi mjeteve që dalin nga kantieri rrugor.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë paralajmëron fillimin e një trafikndarësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vendparkim, që gjendet në drejtimin e shigjetës.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra), gjatë qarkullimit në tunele, është i ndaluar.

Lista e testeve

Dokumenti i origjinës apo i prejardhjes së mjetit është dokument që duhet mbajtur në mjet.

Lista e testeve

Kompania siguruese, që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, shkarkohet nga përgjegjësia duke i paguar të dëmtuarit.

Lista e testeve

Gjendja jo e mirë e karrocerisë dhe e amortizatorëve të mjetet me motor mund të jetë shkak për ndotje akustike.

Lista e testeve

Kur gomat e mjetit janë të konsumuara, rritet siguria kur lëvizet me shpejtësi të lartë.

Lista e testeve