Pyetja 1/40

Testi 94

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes së mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon të tejkalohet shpejtësia 80 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon pushimin e mjetit pas sinjalit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, të detyron të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh djathtas, në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron që, pas disa kilometrash, duhet të përdorim zinxhirë në gomat aktive.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pjesë rruge të ngushtë, që lejon kalimin vetëm për një rresht mjetesh.

Lista e testeve

Në autostradë, në prani të sinjalit në figurë, duhet të rrisim shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një ishull trafiku të ngritur mbi sipërfaqen e rrugës.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një rrugë me dy karrexhata me një sens.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur detyron këmbësorët t’u japin përparësi mjeteve që kthejnë drejtimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë tregon zhvillimin e një gare çiklistike.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes në varësi të kushteve atmosferike.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë e tillë, që të mos shkaktojë pengesa dhe rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit, mjafton që mjeti të ketë goma të pakonsumuara.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet shpejtësia për të shmangur pellgjet.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur, mjeti në figurë lejohet të kryejë manovrën e parakalimit duke e kapërcyer vijën gjatësore.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të bësh lëvizje zigzag dhe të ndryshosh në mënyrë të papritur korsinë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: L, H, C.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon pas mjetit L.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në vazhdimësi të një kthese, kur karrexhata është me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që sinjalizimi rrugor e lejon atë.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi në autostrada i të gjithë motorëve me cilindratë më të vogël se 250 cm³.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset vetëm natën.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem frenimi.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e ciklomotorit.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit dhe t'i presim në vendin e ngjarjes.

Lista e testeve

Mjetet që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, duhet të sinjalizohen për rrezikun, vetëm nëse ai ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet të vendoset në pozicionin anësor të sigurisë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit.

Lista e testeve

Rrugët interurbane kryesore janë pa kryqëzime në nivel.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale, që lejohet pas sinjalit në figurë, është 40 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve që të kalojnë nga karrexhata e djathtë në karrexhatën e majtë, për shkak të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM QARKULLIMI”, tregon korsinë e këshilluar.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit, për të hipur e zbritur pasagjerët, në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL”.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur ndalojmë për shkak të ndërprerjes së qarkullimit.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtosh të gjithë llojet e motorëve.

Lista e testeve

Personit përgjegjës në një aksident rrugor i anulohet leja e drejtimit në çdo rast.

Lista e testeve

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme të përdoret sistemi i sinjalizimit zanor vetëm kur është e domosdoshme.

Lista e testeve

Kur presioni i fryrjes së gomave është tepër i ulët, në krahasim me atë që rekomandohet, rritet konsumimi anësor i tyre.

Lista e testeve