Pyetja 1/40

Testi 93

Sinjali në figurë na kujton përdorimin e borive për të tërhequr vëmendjen e këmbësorëve në rrugë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë nuk duhet të hidhen cigare ose shkrepëse të ndezura.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve në të dy senset.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një pikë kontrolli doganor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të kthehemi djathtas apo majtas, sipas rastit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e ndalim qarkullimit për mjetet me peshë mbi 30 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim ku është në fuqi rregulli i përparësisë nga djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin në vazhdimësi të kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi në një karrexhatë me dy korsi, me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Kur pulson drita e verdhë e semaforit, (që fiket e ndizet), tregon se duhet ndaluar gjithmonë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Kur pulsojnë dritat e kuqe të sinjalit në figurë, të vendosur para një kalimi në nivel me gjysmëbarriera, duhet të ndaloni mjetin para vijës tërthore për të kaluar treni.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në pjesët e rrugës, që kanë fushëpamje të kufizuar.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur barrierat ose gjysmëbarrierat janë të hapura.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet sigurohemi që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të ecet sa më pranë bordurave (barrierave) anësore të rrugës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti H lejohet të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense, duhet të vendosemi afër mesit (aksit) të karrexhatës dhe si rregull duhet të lëmë qendrën e kryqëzimit në të djathtë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i pari.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi, në një rruge urbane me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t’i afrohet sa më shumë mjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi i autokampeve që tërheqin rimorkio në autostrada.

Lista e testeve

Mjeti në avari (me defekt) që tërhiqet, në rast se sinjalizimi i ndritshëm i rrezikut nuk funksionon, duhet të ketë prapa panelin për ngarkesat e varura ose sinjalin e lëvizshëm të

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e shikimit prapa.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse nuk është e detyrueshme të përdoret, kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit duhet të veprojë duke ruajtur gjendjen e vendit të aksidentit si dhe gjurmët e tij, por gjithmonë duke garantuar sigurinë e qarkullimit.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është e detyrueshme, për të kufizuar pasojat negative të aksidentit.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të vlerësojë situatën, me qëllim që të mbrojë të dëmtuarin nga rreziqe të tjera.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, mund të përdorë për pushim korsinë e emergjencës, por jo me shumë se 3 orë.

Lista e testeve

Rrugët interurbane kryesore janë me karrexhata të pavarura ose të ndara me trafikndarës të pakapërcyeshëm.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se shpejtësia maksimale e lejuar në autostrada, në Shqipëri është 110 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e korsisë për mjetet e ngadalshme.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon praninë e një makine pastruese të mbeturinave .

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të ç'aktivizojmë frenin e dorës, në momentin që mjeti fillon lëvizjen.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë, me ndërprerje në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një situatë të mundshme rreziku.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë, lejen e drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjeteve rrugore përjashton nga dëmshpërblimi pasagjerët e mjetit, drejtuesi i të cilit është fajtor.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor pakësohet duke përdorur marmitë katalitike.

Lista e testeve

Sistemi kundër bllokimit të rrotave (ABS) nuk vepron në rrugët e lagura.

Lista e testeve