Pyetja 1/40

Testi 92

Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron mundësinë e zhurmave ose të verbimit nga drita e fortë, që shkaktohen nga fluturimi i avionëve në lartësi të vogël.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që në çdo rast duhet të qarkullojmë me shpejtësi 80 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të ndalosh në stacionin e autostradës për të marrë biletën e pagesës së taksës autostradale.

Lista e testeve

Sinjali në figurë / lejon të vazhdosh drejt lëvizjen.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të sigurohemi që mjetet, që vijnë nga e majta, janë të gatshëm të na japin të drejtën e kalimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një ndërprerje me një linjë hekurudhore.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon hyrjen në degëzim.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur lejon kalimin vetëm të mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të ndalosh në një postbllok të policisë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, kur kafshët që gjenden në karrexhatë japin shenja frikësimi.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjendja teknike e mjetit (konsumimi I gomave, ngarkesa, sistemi i frenimit, etj.).

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, të dy mjetet kanë të drejtë të ndërrojnë korsi.

Lista e testeve

Mjetet që duan të kthehen nga e majta, duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: H, A, C, D.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi para ka ndezur sinjalin e krahut të djathtë për të ndaluar.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh se mjeti që parakalohet duhet të jetë më i shkurtër se mjeti që kryen parakalimin.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet duhet të sistemohet në mënyrë të tillë që të mos zvogëlojë fushëpamjen e drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut përdoret edhe nga motorёt e ndaluar në karrexhatë, jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjalizimit zanor.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) fryhet automatikisht në rast goditje të fortë të mjetit.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor të ndodhur në rrugë urbane, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të vendoset menjëherë mbi trotuar.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim ligjor dhe moral.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të mbulohet syri me garzë të pastër dhe me kujdes, pa e nxjerrë trupin e huaj.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të shuajë dritat e kroskotit dhe të ndezë dritat e kabinës.

Lista e testeve

Në zonën urbane këmbësore mund të qarkullojnë biçikletat, nëse kjo lejohet nga sinjalizimi rrugor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon vendparkim për mjetet në zona turistike, për të mundësuar lëvizjen e njerëzve në këmbë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon devijimin e përkohshëm të rrugës, për shkak të punimeve në vazhdim.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë drejtime të lejuara.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të fryjë gomat me një presion pak me të ulët nga ajo e rekomanduar prej prodhuesit..

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut kur qëndrimi i emergjencës mund të shkaktojë rrezik për përdoruesit e rrugës.

Lista e testeve

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur konstatohet se drejtuesi është në drejtim të mjetit pa lejedrejtimi.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjetit mbulon dëmet e shkaktuara në njerëz, kafshë e materiale.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor pakësohet kur zëvendësohet filtri i ajrit me një të ri.

Lista e testeve

Kur gomat e mjetit janë të konsumuara, duhet të zvogëlohet distanca e sigurisë.

Lista e testeve