Pyetja 1/40

Testi 91

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit në pjesën ngjitëse dhe zbritëse të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të deformuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e taksive.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të ndalojnë për të marrë biletën ose për të paguar taksen e autostradës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në ditët dhe oraret e përshkruara në sinjal, është i ndaluar pushimi i mjeteve që pastrojnë rrugën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim, në të cilin është në fuqi rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë duhet të ulim shpejtësinë dhe të sigurohemi se, mjetet që vijnë majtas ose djathtas, po na japin përparësinë.

Lista e testeve

Vija e bardhë e pandërprerë e mesit të karrexhatës, si në figurë, mund të kapërcehet, por vetëm me gomat e krahut të majtë.

Lista e testeve

Bordura e trotuarit me shirita me ngjyrë të verdhë e të zezë, si në figurë, tregon vendpushim për autoveturat ‘’Taksi’’.

Lista e testeve

Kur në semafor është e ndezur drita jeshile, drejtuesi i mjetit lejohet të vazhdojë lëvizjen vetëm drejt.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë me dritë të verdhë të ndezur detyron lirimin e kryqëzimit nga biçikletat.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane kryesore në Republikën e Shqipërisë është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga ka të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjerësia e karrexhatës.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur bën që rrotat të rrëshqasin mbi shtresën e ujit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A duhet të lëvizë vetëm drejt.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të kthehemi në afërsi të qendrës së kryqëzimit duke e lenë atë djathtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E i jep përparësi mjetit R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R kalon pa i dhënë përparësi asnjë mjeti tjetër.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të një kryqëzimi, kur mjeti që parakalohet është një motor me kosh.

Lista e testeve

Distanca (gjatësia) e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, nëse mjeti që po parakalohet e rrit shpejtësinë.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet kthimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Ngarkesa, që del jashtë karrocerisë nga prapa, duhet të mbulohet me një beze të kuqe gjatë ditës.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjaleve pamore dhe ndriçuese.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e ciklomotorëve, deri në moshën 18 vjeç.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të hidhet ujë në të për të mundësuar daljen e tij.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit lejohet kur nuk ka pasagjerë në mjet.

Lista e testeve

Shpëtuesja është një agjenci shërbimi për ndihmën e parë ndaj aksidenteve në rrugë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë, një mjet që lëviz me shpejtësi 80 km/orë lejohet të qarkullojë në korsinë e mesit.

Lista e testeve

Tabela në figurë është sinjal dallues i policit të qarkullimit rrugor.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë fillimin e vlefshmërisë së sinjalit që shoqërojnë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon distancën në kilometër nga ku ndodhet kthesa tjetër.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë blu ne kroskot, kur ndizen fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur automjeti nuk ka kryer kontrollin teknik.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur aksidenti rrugor shkaktohet nga forca madhore.

Lista e testeve

Djegia jo e plotë e karburantit në motorët diezel, rrit nivelin e ndotjes atmosferike.

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e mjetit, duhet të ulet shpejtësia para se të futesh në kthesë.

Lista e testeve