Pyetja 1/40

Testi 90

Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlohet shpejtësia e lëvizjes së mjetit, për të qenë të gatshëm të ndalojmë, në rast se dritat e kuqe vezulluese të semaforit janë në veprim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon hyrjen në rrugë të motokarrove.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një komisariati policie në kufi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se, pas 320 metrave, jemi të detyruar të kthehemi djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që kanë zinxhirë në goma.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të ndalosh gjithmonë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që vijnë nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një kalim biçikletash të orientuar.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë është e lejuar të ndryshosh korsi në pjesën e rrugës ku vijat e korsisë janë të ndërprera.

Lista e testeve

Kur semafori ka dritën e kuqe të ndezur lejohet kalimi i mjeteve, por me kujdes.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë ndalon kthimin majtas të mjeteve që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugë brenda qendrave të banuara në Republikën e Shqipërisë është 60 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në ngushtimet e rrugëve.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit duhet të përdorni mundësisht bori të fortë, për të parandaluar aksidentet rrugore .

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen manovrat e forta me mjetin.

Lista e testeve

Në figurë tregohet një kryqëzim ku zbatohet rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

Lista e testeve

Për t'u futur në një rrugë nga e djathta është e ndaluar të pozicionohemi në krahun e majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B duhet të ndalojë në qendër të kryqëzimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: P, D, B, L.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në pjesën zbritëse të kurrizit rrugor, kur e lejon sinjalistika.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të kemi parasysh se sinjalizimi rrugor e lejon këtë manovër.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet përdorimi i korsisë së emergjencës si korsi lëvizjeje nga automjetet.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell një ngarkesë më të madhe mbi gomat e përparme.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem drejtimi.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit instruktorët e praktikës në autoshkolla, gjatë zhvillimit të mësimit praktik.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor të ndodhur në rrugë urbane, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të vendoset menjëherë mbi trotuar.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Shenjat e fillimit të gjendjes së shokut janë shfaqja e ngjyrës së kuqe të lëkurës, që tregon rritje të temperaturës.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të sigurt drejtimin, sepse largon lodhjen.

Lista e testeve

Ai që përdor rregullisht lëndë narkotike të lehta mund të drejtojë mjete.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është i vlefshëm vetëm për kamionët dhe mjetet e rënda, që qarkullojnë në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë tregon fundin e sensit unik të lëvizjes dhe fillimin e rrugës me dy sense lëvizjeje për qarkullim.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në vazhdimësi të kryqëzimeve në nivel.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ingranohet marshi i lëvizjes prapa.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtohen motorët me kosh.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore kufizohet me dëmshpërblimin vetëm të sendeve.

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga defekte të sistemit të shkarkimit të gazrave.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë vazhdimisht gjendjen teknike të sistemit të frenimit të mjetit.

Lista e testeve