Pyetja 1/40

Testi 9

Në prani të sinjalit në figurë mund të rritet shpejtësia e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron drejtimin e erës, për ngritjen dhe uljen e avionëve. Ndryshe…

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të ruash një distancë sigurie me mjetin përpara, të paktën prej 80 metrash.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me gjatësi më të madhe se 7 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që duhet të japim përparësi nga e majta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të zgjedhësh një nga drejtimet e lejuara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na detyron tu japim përparësis në kryqëzim, mjeteve që vijnë nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë, duhet të tregojmë kujdes e të shmangim rrezikun e përplasjes me mjetet që kërkojnë të futen në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon vendkalim për çiklistë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë lejohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Kur semafori në figurë është jashtë funksionit lejon kalimin e mjeteve, por duke treguar kujdes.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë me dritë të kuqe të ndezur detyron ndalimin e biçikletave.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë, duke pasur parasysh fuqinë e motorit të mjetit që po drejton.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet, kur këmbimi me mjetet përballë është i vështirë.

Lista e testeve

Kur lëvizet në kushte të këqija të motit, duhet të rritet distanca e sigurisë me mjetin që lëviz para nesh.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë nuk ka të drejtë të ndërrojë korsi.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi, duhet të vendosemi në një rresht mbas mjeteve të tjera edhe kur drejtojmë një mjet me dy rrota.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N ka përparësi ndaj mjetit A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: H, B, D.

Lista e testeve

Ndalohet të parakaloni kur mjeti juaj po parakalohet nga një mjet tjetër.

Lista e testeve

Distanca (gjatësia) e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, nëse mjeti që po parakalohet e rrit shpejtësinë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë motorët me cilindratë mbi 150 cm³.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një autoveturë nuk mund të jetë më i madh se 9 vetë, duke përfshirë dhe drejtuesin e saj.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) vihet në punë nga drejtuesi i mjetit në rast rreziku.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor me dëme vetëm në materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, kur karrexhata bllokohet, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë, veçanërisht kur aksidenti ka ndodhur në kthesë.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari paraqet gjendje shoku duhet të shtrihet me gjymtyrët e poshtme të ngritura nga trupi.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie dhe mbeturina të veshjeve në pjesët e trupit, duhet të largohen menjëherë mbetjet e veshjeve.

Lista e testeve

Rruga mund të jetë me dy sense lëvizjeje për qarkullimin e mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë të rezervuar vetëm për mjete me dy rrota me motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se gjatësia e devijimit të përkohshëm është 2 km.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë drejtimin e detyrueshëm drejt ose majtas.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në tunele.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile pulsuese ne kroskot, kur ndizen dritat e emergjencës.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtohen motomjetet që drejtohen me lejedrejtimi të kategorive A1 dhe A2.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur ka dëme të pavullnetshme vetëm në sende.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor zvogëlohet duke fikur motorin në rast të ndalimit të zgjatur të mjetit.

Lista e testeve

Ekuilibrimi i rrotave drejtuese ndikon në qëndrueshmërinë e mjetit në lëvizje.

Lista e testeve