Pyetja 1/40

Testi 89

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge që është në formë kurrizi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron vështirësinë e këmbimit të mjeteve në atë segment rruge.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon një kamion me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë të parakalojë një mjet me motor me dy rrota, brenda korsisë së lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një zonë doganore ku jemi të detyruar të ndalojmë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në fillim të një rruge me pjerrësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të ndalon të vazhdosh lëvizjen në këtë rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron kufizimin e shpejtësisë dhe ndalimin para vijës së ndalimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se kemi përparësi kalimi ndaj mjeteve që vijnë në sens të kundërt.

Lista e testeve

Vija e bardhë e pandërprerë e mesit të karrexhatës, si në figurë, ndalohet të tejkalohet nga mjetet.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon parakalimin e automjeteve.

Lista e testeve

Kur në semafor ndizet drita jeshile duhet të kalojmë kryqëzimin duke treguar kujdes.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, rregullojnë hyrjet në kalimet e stacioneve të kontrollit në autostrada..

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes në varësi të distancës së fushëpamjes.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në raste shiu të dendur.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet distanca e sigurisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë jemi në një karrexhatë me dy korsi me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Kafshët e shoqëruara duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A i jep përparësi mjetit H.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: S, A, E, R.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të një kryqëzimi, në rrugë me përparësi me dy korsi për çdo sens lëvizje, kur korsitë janë të rregulluar me sinjalistikën horizontale përkatëse.

Lista e testeve

Parakalimi në rrugë urbane bëhet duke kaluar shpejtësinë prej 50 km/orë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë edhe automjete me ngarkesa të pasistemuara e të pafiksuara mirë.

Lista e testeve

Në rast bllokimi të karrexhatës, për shkak të rënies së ngarkesës nga mjeti, drejtuesi i mjetit duhet të vazhdojë lëvizjen për të çuar në destinacion pjesën tjetër të ngarkesës.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjalizimit zanor.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) i vendosur në mjete na përjashton nga detyrimi për të vendosur rripin e sigurimit.

Lista e testeve

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, kur karrexhata bllokohet, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë, veçanërisht kur aksidenti ka ndodhur në kthesë.

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të largojmë, në çdo rast, të dëmtuarin nga vendi i aksidentit.

Lista e testeve

Ndalohet në çdo rast drejtimi i mjetit kur kurohemi me barna mjekësore me veprim qetësues.

Lista e testeve

Mund te drejtojë mjetin gjithmonë, pa problem, një drejtues mjeti që kurohet me barna mjekësore qetësuese.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon drejtuesit e mjeteve të përdorin goma për borë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon zvogëlimin nga 2 në 1 korsi lëvizje.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM QARKULLIMI”, lejon qarkullimin vetëm për kategoritë e mjeteve që tregohen në panel.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i automjeteve në rresht të dytë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kemi ndërmend të ndalojmë mjetin jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet nga organi që e ka lëshuar atë.

Lista e testeve

Kompania siguruese, që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, mundet të kërkojë pezullimin e lejes së drejtimit.

Lista e testeve

Në mjetet me motor shkak për zhurmat mund të jetë përdorimi i sistemit të frenimit në kushte normale.

Lista e testeve

Gomat e dëmtuara deri në pjesën e përforcuar me tela përbëjnë rrezik të madh për qarkullimin.

Lista e testeve