Pyetja 1/40

Testi 88

Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlohet shpejtësia e lëvizjes së mjetit dhe t’i jepet përparësi biçikilistëve, që po kalojnë karrexhatën.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, për të shmangur përplasjen me gurët e mundshëm në rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e makinave bujqësore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e ndalimit të qëndrimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve në zonën e stacionit hekurudhor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me zinxhirë në gomat aktive.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë duhet të jemi më të kujdesshëm, sepse e drejta e përparësisë ka mbaruar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pjesë rruge që gëzon të drejtën e përparësisë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar, si në figurë, mund të plotësohet me shkrimin “STOP” mbi sipërfaqen e rrugës.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur detyron drejtuesit e mjeteve t’u japin përparësi këmbësorëve, të cilët po kalojnë karrexhatën.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë tregon ndalimin e kalimit të biçikletave.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane dytësore në Republikën e Shqipërisë është 80 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, para çdo lloj sinjali rrugor.

Lista e testeve

Kur lëvizet në kushte të këqija të motit, duhet të rritet distanca e sigurisë me mjetin që lëviz para nesh.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të manovrohet fort për të shmangur mjetet e ndalura.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, vetëm korsia e djathtë i lejon mjetet të vazhdojnë drejt lëvizjen.

Lista e testeve

Kur bëhet ndryshimi i drejtimit, sinjalet e drejtimit duhet të jenë të aktivizuara gjatë gjithë kryerjes së manovrës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L, duhet të kaloje i fundit kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B duhet të kalojë i fundit.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një automjeti në prani të një vije gjatësore të ndërprerë.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit varet nga shpejtësitë e të dy mjeteve që marrin pjesë në manovër.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet ndalimi i mjetit në anë të trafikndarësit, kur drejtuesi mendon se mjeti ka defekt.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell mbingarkesë te rrotat e pasme të mjetit.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjaleve pamore dhe ndriçuese.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse duhet të përdoret vetëm nëse është në gjendje të mirë teknike dhe e fiksuar mirë.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor me dëme vetëm në materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur.

Lista e testeve

Mjetet që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, duhet të sinjalizohen për rrezikun, vetëm nëse ai ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të dëmtuar nga aksidenti rrugor është detyrim vetëm nëse gjykohet aksident i rëndë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, gjymtyra e thyer duhet të bëhet e palëvizshme me mjete të rastit deri në mbërritjen e ndihmës parë.

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë me karrexhata të pavarura.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve te mjeteve se janë duke dalë nga territori i komunës së Pezës.

Lista e testeve

Paneli në figurë vendoset vetëm nëse ngarkesa del jashtë karrocerisë më shumë se 30 % të gjatësisë së mjetit.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë tregon korsinë e rezervuar për mjetet “TAKSI”.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut në rastet e zënies së karrexhatës, për shkaqe emergjence.

Lista e testeve

Lejohet përdorimi i aparateve radiotelefonike gjatë drejtimit të mjetit në rrugë interurbane dytësore, kur kërkohet përdorimi i duarve.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur ka dëme të pavullnetshme vetëm në sende.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të mbahen dritaret e mbyllura.

Lista e testeve

Kapja e gomës me rrugën zvogëlohet nga shpejtësia e ulët e lëvizjes së mjetit.

Lista e testeve