Pyetja 1/40

Testi 87

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër para pjesës ku fillon deformimi i rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se mbaron rruga, në të cilën qarkullimi ishte me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fillimin e një zone ku është e ndaluar të përdorësh sinjalizimin zanor të mjetit (borinë).

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qëndrimin e mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve gjatë kohës kur kryhet pastrimi i rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh majtas.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë, duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit dhe po të jetë nevoja, të ndalojmë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë nuk është e nevojshme të sigurohemi dhe të kemi kujdes, sepse e kemi ne të drejtën e përparësisë.

Lista e testeve

Vijat paralele të bardha të ndërprera, si në figurë, kufizojnë një vendkalim biçikletash.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, vetëm korsia A lejon të kryhet kthimi majtas.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me fenerin e kuq të ndezur, detyron ndalimin e këmbësorëve para vendkalimit.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë na ndalon të kthehemi djathtas kur e kemi kaluar vijën e ndalimit.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për komplekset e mjeteve me peshë mbi 3.5 tonë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë edhe kur janë duke u mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë duhet të respektohet për të evituar përplasjen me mjetin që kemi përpara në rast frenimi të papritur.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme që të ruajmë hapësirën e duhur me mjetet që këmbehemi.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjetet H dhe N, të pozicionuara si në figurë, janë të detyruar të kthehen vetëm majtas.

Lista e testeve

Kur dalim nga garazhi apo vendpushimi i mjetit dhe duam të hyjmë në rrjedhën e trafikut dhe karrexhata është me dy sense, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: T, B, C, A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C vazhdon lëvizjen duke u siguruar që mjeti M ka ndaluar për ti dhënë përparësi.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kthesat e karrexhatave me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti prapa nuk e ka filluar këtë manovër.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet qëndrimi në korsinë e emergjencës për një maksimum kohor prej 12 orësh.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në rrugë interurbane dytësore, të paktën 50 metër prapa mjetit të bllokuar.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët përdoren vetëm për fëmijët nën moshën 4 vjeç.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të pengojmë çdo ndërhyrje për të favorizuar punën e policisë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet të merren masat që të bëhen të palëvizshme gjymtyrët e dëmtuara.

Lista e testeve

Kryqëzimi në nivel është kryqëzimi i rrugës me linjat hekurudhore, i rregulluar me semafor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një postbllok të policisë, në afërsi të kufirit shtetëror.

Lista e testeve

Sinjali në figurë këshillon qarkullimin e kamionëve me peshë të përgjithshme mbi 3.5 tonë, në korsinë e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon orarin e punës të një kantieri rrugor.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge të rrezikshme, për shkak të pranisë së erërave anësore.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë ndizet sa herë që ka defekt në pajisjen e sinjalizimit zanor (borisë).

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë BE lejohet të drejtosh kamionë me rimorkio të lehtë.

Lista e testeve

Kompania siguruese, që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, mund të riparojë automjetin e palës së dëmtuar në serviset e përcaktuara prej saj.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të evitohen rrugët e sheshta dhe fushore.

Lista e testeve

Kapja e gomës me rrugën zvogëlohet nga prania e gjetheve të pemëve në rrugë.

Lista e testeve