Pyetja 1/40

Testi 86

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet parakalimi i mjeteve, të cilët po ngadalësojnë shpejtësinë për t'u dhënë përparësi këmbësorëve .

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë, nëse ka lagështi apo akull në rrugë, duhet të ulim shpejtësinë dhe të shmangim frenimet e forta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autoambulancave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na detyron të ndalojmë para doganës, vetëm nëse kemi mallra për të deklaruar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon detyrimin për t’u kthyer vetëm majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon drejtuesin e mjetit të kalojë si nga majta ashtu dhe nga e djathta e një shpëtueseje trafiku.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të sigurohemi që mjetet, që vijnë nga e majta, janë të gatshëm të na japin të drejtën e kalimit.

Lista e testeve

Në autostradë, në prani të sinjalit në figurë, duhet të rrisim shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin për mjetet që lëvizin në të dy senset.

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë lejohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Në semaforët e korsive, shigjeta e kuqe e ndezur detyron ndalimin e mjeteve që lëvizin sipas drejtimit të saj.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, ndalon kthimin majtas të mjeteve përballë tij.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugët e asfaltuara dhe të porsa lagura nga shiu.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet vaji i motorit.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale që tregohet në figurë, mjeti C lejohet të vazhdojë lëvizjen edhe drejt.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi paraprakisht nëse korsia ku do të futemi, është e lirë përpara dhe prapa nesh në një hapësirë të mjaftueshme.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T i jep përparësi mjeteve P dhe M.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i fundit.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi i mjeteve të ngadalta në ngjitje të një kurrizi rruge, në karrexhata me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zvogëlohet, nëse mjeti që po bën parakalimin e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Në autostrada, shpejtësia maksimale e lejuar për autovetura është gjithmonë 80 km/orë.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti në avari (me defekt) bëhet vetëm me karrotrec.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e shikimit prapa.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat mbi 65 vjeç, mosha e të cilëve është e vërtetuar me dokument.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku vetëm në rast se ai ka ndodhur natën.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet ta fashojmë në mënyrë që të mos mundet të lëvizë kokën.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të pushojë në vendpushimin më të afërt.

Lista e testeve

Ishulli i trafikut mund të jetë i vijëzuar në sipërfaqen e rrugës ose i ngritur nga sipërfaqja e rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon zonën e parkimit të autobusëve të transportit publik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron devijim të përkohshëm, djathtas.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM PUSHIMI”, tregon vendin ku fillon ndalimi i pushimit të mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë i shoqëruar me panel plotësues tregon se lejohet pushimi, por sipas kushteve të vendosur në panel.

Lista e testeve

Kur në kroskot ndizet llamba që bën të dukshëm simbolin e paraqitur në figurë, duhet të kontrollohet sistemi i frenimit.

Lista e testeve

Leja e qarkullimit të mjetit është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

Lista e testeve

Kompania siguruese dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, duke u bazuar edhe në procesverbalin e hartuar nga policia rrugore.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor pakësohet duke përdorur marmitë katalitike.

Lista e testeve

Gomat e mjeteve me pjesën ballore tepër të konsumuar mund të çahen dhe shpohen më lehtë se gomat e reja.

Lista e testeve