Pyetja 1/40

Testi 85

Sinjali në figurë paralajmëron një vendkalim biçikletash të rregulluar me sinjale horizontale.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron për një nënkalim për këmbësorët në atë segment rruge.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se ndalohet qëndrimi dhe pushimi për mjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimi për mjete me gjatësi mbi 10 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të lejon të vazhdosh drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon detyrimin që të kthehemi mbrapsht.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim, në të cilin është në fuqi rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon kthimin nga e djathta në kryqëzimin që po afrohet.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë shërben për të orientuar rrymat e trafikut të mjeteve.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, për t'u kthyer majtas duhet të pozicionohemi në korsinë e majtë.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon hyrjet në stacionet e metrosë.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, janë të vlefshme edhe për këmbësorët.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh shpejtësinë e mjeteve që lëvizin pas tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të shmangim veshjen e xhamave nga avulli.

Lista e testeve

Gomat shumë të konsumuara shkaktojnë humbjen e kontaktit të tyre me asfaltin e lagur edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogël.

Lista e testeve

Mjetit të pozicionuar si në figurë i lejohet të kthehet majtas ose djathtas.

Lista e testeve

Gjatë drejtimit të mjetit është e nevojshme të përqendrohet vëmendja vetëm tek kufijtë maksimale të shpejtësisë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon pas mjetit L.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit mund të përdorim borinë, nëse lejohet, për të njoftuar drejtuesin e mjetit që kemi përpara.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve në rrugët malore është i vështirë, si rregull, mjeti që lëviz në zbritje duhet të ndalojë për t'i lënë rrugë të lirë mjetit në ngjitje.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në çdo automjet, tregohet në lejen e qarkullimit të tij.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët janë të detyrueshme për t’u përdorur nëse në autoveturë transportohen fëmijë.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit duhet të veprojë duke ruajtur gjendjen e vendit të aksidentit si dhe gjurmët e tij, por gjithmonë duke garantuar sigurinë e qarkullimit.

Lista e testeve

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

Lista e testeve

Një nga qëllimet e ndihmës së parë është të shmanget mundësia që i dëmtuari të lëndohet përsëri.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Rrugët mund të jenë me një, me dy ose me më shumë karrexhata.

Lista e testeve

Sinjali në figurë përmban një shifër, e cila shpreh largësinë në metër nga një qendër e banuar.

Lista e testeve

Kufizuesi në figurë gjendet në të dy anët e tuneleve me një sens lëvizje për qarkullim.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë “NDALIM PUSHIMI”, tregon që ndalim pushimi është për mjetet e treguara në panel.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve të rrugëve interurbane.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur futemi në një karrexhatë nëpërmjet korsisë së shpejtimit.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 3 vjet, kur u jepet personave që kanë plotësuar moshën 65 vjeç.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile, e lidhur me aksidentet rrugore, është e pavarur nga përgjegjësia penale dhe përgjegjësia administrative.

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor bëhet më shqetësuese në tunele.

Lista e testeve

Gomat e mjeteve me pjesën ballore tepër të konsumuar realizojnë një frenim më të mirë.

Lista e testeve