Pyetja 1/40

Testi 84

Sinjali në figurë paralajmëron ngushtim të karrexhatës nga të dy anët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e mundshme të mjeteve të tërhequra nga kafshët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motomjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve që nuk përfshihen në sinjal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtimet e lejuara të lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të ndalon të qarkullosh me shpejtësi më të madhe se ajo e shënuar në të.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një postbllok të ngritur nga policia.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim te rrugës kryesore me një rruge dytësore nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë gjendët në rrugë urbane dhe interurbane.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë është e përbërë nga tre karrexhata.

Lista e testeve

Drita e verdhë e semaforit ndizet kur është akoma e ndezur drita jeshile.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, lejon mjetet prapa tij që të futen në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende që frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur këmbehemi me automjete të tjera.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, duhet të përshtatni shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke e zvogëluar atë sipas rastit.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë është i detyruar të kalojë kryqëzimin vetëm drejt.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, mjafton të sigurohemi që korsitë të jenë të ndara me njëra tjetrën me vijë të pandërprerë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i fundit.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti që ka hyrë në parakalim dhe ka zënë korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta kur rruga ka më shumë se dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi në autostrada i automjeteve që gjendja funksionale, pajisjet dhe gomat e të cilave përbëjnë rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut i vendosur në një rrugë interurbane mund të sinjalizojë një mjet të ndalur në karrexhatë për shkak të një defekti.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për automjetet e përdorimit vetjak.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit nuk janë të nevojshëm kur mjeti ka jastëk ajri (airbag).

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor vetëm me dëme materiale, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në aksident, nuk ka detyrim të ndalojë.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, kur karrexhata bllokohet, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë, veçanërisht kur aksidenti ka ndodhur në kthesë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka një plagë me gjak, duhet të bllokohet rrjedhja e gjakut me garzë sterile ose me copë të pastër.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përmirëson aftësinë pamore dhe shpejtësinë e reagimit të tij.

Lista e testeve

Zona me trafik të kufizuar përcaktohet me sinjale në fillim dhe në fund të saj.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pistë të detyrueshme për kalimtarët.

Lista e testeve

Kufizuesi në figurë tregon afrimin e një kryqëzimi në formë “T“-je.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM QARKULLIMI”, tregon që ndalohet qarkullimi i mjeteve në ditë festash, nga ora 8:00 deri në orën 20:00.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit mbi vendkalimet e biçikletave.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile ne kroskot, kur ndizen fenerët e përparme të mjegullës.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 5 vjet, kur u jepet personave me moshë mbi 50 vjeç deri në 70 vjeç.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur bëhet dëmshpërblimi i dëmit material.

Lista e testeve

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit të motorit, kur mjeti është i ndaluar.

Lista e testeve

Konvergjenca e rregullt e rrotave drejtuese të mjetit rrit sigurinë në qarkullim.

Lista e testeve