Pyetja 1/40

Testi 83

Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjetit në çdo pjesë të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal vertikal rreziku.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e biçikilistëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, ndalon pushimin e mjeteve të tjera, që nuk përfshihen në të.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal ndalimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e një detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se duhet të ndalojmë pas distancës 320 metër dhe të japim përparësi majtas e djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një hyrje nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi në një rrugë pa të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me fenerin jeshil të ndezur, lejon këmbësorët të kalojnë karrexhatën.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore lejon kalimin e mjeteve që janë në shërbim emergjence.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit gjatë kalimit në zonat e banuara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar, kur fushëpamja është e kufizuar.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, duhet të ndizni fenerët kundër mjegullës vetëm natën.

Lista e testeve

Kur lëvizim në rrugë me akull është e nevojshme të shmangen manovrat e forta, duke vepruar me kujdes në timonin e mjetit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A lejohet të kthehet majtas para se të kalojë mjeti C.

Lista e testeve

Kur futemi nga korsia e shpejtimit në një autostradë, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: A, C, L.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E kalon pas mjeti R.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që lëviz prapa nesh ka filluar manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, nëse mjeti që parakalohet e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet qëndrimi i mjeteve për të marrë pasagjerë.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara zvogëlon stabilitetin e mjetit në lëvizje.

Lista e testeve

Kontrolli teknik ka të njëjtin afat kohor vlefshmërie për të gjitha mjetet rrugore, pavarësisht llojit dhe destinacionit.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse, kur lëvizim në qendra të banuara, mund të vendoset edhe pa u lidhur.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të mbulohet mjeti me një mbulesë.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku duke përdorur vetëm boritë.

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të ndihmojmë të dëmtuarin, sa më mirë të jetë e mundur, në pritje të ndihmës mjekësore.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndalohet vetëm në autostrada.

Lista e testeve

Kur përdorim barna qetësuese gjate drejtimit te mjetit udhëtimi është gjithmonë i sigurt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se qyteti i përshkruar në sinjal ndodhet pas 60 km .

Lista e testeve

Sinjali në figurë i detyron të gjitha llojet e automjeteve të kthehen në të djathtë.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit të rrezikut “KTHESA TË RREZIKSHME”, tregon fundin e kthesave të rrezikshme.

Lista e testeve

Kur parkojmë duhet që mjetin ta pozicionojmë sa më afër bordurës së trotuarit, për të mos penguar qarkullimin.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të kabinës.

Lista e testeve

Lejedrejtimi pezullohet për shkelje të përsëritur brenda vitit, kur ai që del nga garazhi, nuk i jep përparësi atyre që kalojnë në rrugë.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjetit mbulon dëmet e ndodhura edhe jashtë shtetit kur shoqërohet me kartonin jeshil.

Lista e testeve

Në mjetet me motor shkak për zhurmat mund të jetë dëmtimi i sistemit të shuarjes së zhurmave.

Lista e testeve

Gomat e mjeteve me pjesën ballore (me badistradë) tepër të konsumuar rritin mundësinë e rrëshqitjes në kthesa.

Lista e testeve