Pyetja 1/40

Testi 82

Sinjali në figurë paralajmëron bankina rrugore të dëmtuara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron rrezikun nga era e fortë, sidomos për mjetet me karroceri të mbyllur me tenda ose rimorkiot.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për autobusët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që transportojnë lëndë plasëse ose që ndizen lehtë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se mund të qarkullojnë të gjitha kategoritë e mjeteve me motor, përveç atyre të treguara në sinjal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në prani të një kantieri rrugor, i detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se po lëvizim në një rrugë që pas 320 metër duhet të japim përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjeteve në vazhdimësi të kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një vendkalim për këmbësorë.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon se ka dy karrexhata me tre korsi me një sens të vetëm lëvizje.

Lista e testeve

Në rast se drita e verdhë e semaforit pulson (fiket e ndizet), mund të vazhdojmë lëvizjen por me kujdes të veçantë.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron lirimin e kryqëzimit nga cilindo që është duke lëvizur në vazhdimësi të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë, duke pasur parasysh fuqinë e motorit të mjetit që po drejton.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugë me terren të rrëshqitshëm.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet që të sigurohemi që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e tyre.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të frenohet energjikisht.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti D mund të vazhdojë lëvizjen drejt ose të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C ka krahun e djathtë të zënë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: T, P, G, B.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në korsitë e shpejtimit dhe të ngadalësimit.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që rruga duhet të jetë e përcaktuar për mjete të shpejta.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë gjysëmrimorkiatorët.

Lista e testeve

Mjeti në avari (me defekt) që tërhiqet, në rast se sinjalizimi i ndritshëm i rrezikut nuk funksionon, duhet të ketë prapa panelin për ngarkesat e varura ose sinjalin e lëvizshëm të

Lista e testeve

Kontrolli teknik u kryhet vetëm mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) aktivizohet në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit dhe t'i presim në vendin e ngjarjes.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të dëmtuar në një aksident rrugor është detyrim vetëm për mjekët dhe personelin sanitar.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e rrezikut nga kalimi i kuajve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se mjetet, që paraqiten në të, këshillohen të lëvizin sipas drejtimit të treguar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se lejohet kthimi majtas ose djathtas.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë distancën ku fillon kthesa e parë.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit mbi shinat e tramvajeve.

Lista e testeve

Simboli në figurë vendoset mbi çelësin e komandimit të dritave të gjata.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtohen autovetura të vogla, me motor deri në 500 cm³.

Lista e testeve

Me përgjegjësi civile, në rast aksidenti rrugor, kuptohet detyrimi për të zhdëmtuar palën e dëmtuar nga aksidenti.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit është e dobishme të shmangen ngarkesat mbi mjet, aty ku është e mundur.

Lista e testeve

Sistemi kundër bllokimit të rrotave (ABS) vepron edhe kur nuk frenohet.

Lista e testeve