Pyetja 1/40

Testi 81

Sinjali në figurë paralajmëron një vend që frekuentohet vetëm nga fëmijët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se në rrethrrotullimin që vjen, ndalohet kthimi djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se, pas një distance prej 70 metra, fillon ndalimi i qarkullimit për autoveturat.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e një mjeti me lartësi deri në 3.5 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon kalimin nga të dyja anët e një pengese të mundshme rrugore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron që po afrohemi në një kryqëzim ku duhet të japim përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një kryqëzim, në të cilin kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon pushimin e mjeteve në karrexhatë.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me dy karrexhata me një sens.

Lista e testeve

Semafori në figurë me dritë jeshile të ndezur lejon hyrjen në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshëm të figurës këshillojnë drejtuesit e mjeteve të ruajnë shpejtësinë e treguar në simbolin e ndezur, për të gjetur fenrin jeshil të semaforit ndezur në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në ngushtimet e rrugës ose në prani të pengesave në rrugë.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet të pastrohet mirë xhami i përparmë dhe xhamat që i nevojiten drejtuesit të mjetit për shikueshmërinë e nevojshme.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Në figurë tregohet që mjeti O e ka kaluar gabim kryqëzimin.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve të rrugëve interurbane ndalohet qëndrimi i mjeteve.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon pas mjeteve A dhe N.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i autobusëve të shërbimit të linjës urbane.

Lista e testeve

Distanca e parakalimit zvogëlohet, nëse mjeti që po parakalojmë e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi në autostrada i të gjithë motorëve me cilindratë më të vogël se 250 cm³.

Lista e testeve

Nëse nga rënia aksidentale e ngarkesës është shkaktuar bllokimi i karrexhatës, drejtuesi i mjetit duhet të zhvendosë ngarkesën e rënë dhe të lirojë sa më shpejt karrexhatën.

Lista e testeve

Kontrolli teknik i mjetit rrugor quhet i përfunduar me lëshimin e certifikatës përkatëse.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit ushtarakët e forcave të armatosura.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është e detyrueshme, për të kufizuar pasojat negative të aksidentit.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të ndihmojë të dëmtuarin pa ndërmarrë iniciativa që i takojnë organeve kompetente mjekësore.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet të shuhen flakët me batanije ose materiale të tjera të ngjashme.

Lista e testeve

Karrexhata mund të jetë me një sens lëvizjeje për qarkullimin e mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon itinerarin e mundshëm për t'u kthyer nga e majta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron semafor që rregullon lëvizjen në një urë të lëvizshme.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë sinjalizon praninë e mjeteve të pastrimit publik që transportojnë plehra.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon kthesën e parë të disa kthesave të forta.

Lista e testeve

Kur llamba spiune e simbolit në figurë është e ndezur, tregon që mjeti është me rezervën e karburantit.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo 5 vjet, për personat me moshë mbi 50 deri në 70 vjeç.

Lista e testeve

Kompania siguruese që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor mbështetet në dokumentacionin e bërë nga komisioni i vlerësimit të dëmeve.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet rritet me bllokimin e filtrit të ajrit.

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë është i nevojshëm të kryhet kontrolli i aftësisë frenuese të mjetit.

Lista e testeve