Pyetja 1/40

Testi 8

Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një ndërprerje të rrugës me hekurudhën, e mbrojtur me barriera.

Lista e testeve

Sinjali në figurë e lejon manovrën e parakalimit të një autoveture, por pa e kapërcyer vijën gjatësore të pandërprerë.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë lejohet parakalimi i automjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron detyrimin për t’u kthyer majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë te detyron te ndryshosh sensin e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon distancën nga kryqëzimi ku duhet detyrimisht të ndalojmë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në kryqëzimin që po afrohemi, ndalohet kthimi nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një zonë të rezervuar për qëndrimin e këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale, e paraqitur në figurë, lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Në rast se drita e verdhë e semaforit pulson (fiket e ndizet), tregon se duhet të kemi kujdes dhe të ulim shpejtësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë ndalon kthimin majtas të mjeteve që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes në varësi të kushteve atmosferike.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit ndalohet të kapërcejë kalimin në nivel kur gjysmëbarrierat janë duke u hapur.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet që sistemi i frenimit të mjetit të jetë në kushte teknike të mira.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të ruhet distancë sigurie më e madhe se zakonisht.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A për t'u kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit majtas.

Lista e testeve

Kur futemi nga korsia e shpejtimit në një rrugë interurbane kryesore, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N hyn i fundit në qendër të kryqëzimit.

Lista e testeve

Mjeti L kalon pas mjeteve E dhe C.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që lëviz prapa nesh ka filluar manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet t'i afrohemi shumë afër mjetit që duam të parakalojmë.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet mund të dalë nga prapa jo më shumë se 30 % e gjatësisë së mjetit.

Lista e testeve

Në rast bllokimi të karrexhatës, për shkak të rënies së ngarkesës nga mjeti, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë në çdo rast të gjitha mjetet që afrohen.

Lista e testeve

Kutia e ndihmës së shpejtë bën pjesë në sistemet e pajimit të motomjeteve.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesit e motokarrove.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është e detyrueshme, për të kufizuar pasojat negative të aksidentit.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet të vendoset në pozicion shtrirë.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, nuk duhet të hiqen mbetjet e mundshme të veshjeve të ngjitura në pjesët e djegura.

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë pa kryqëzime në nivel.

Lista e testeve

Sinjali në figurën D tregon se për të shkuar në zonën “Det me pisha”, fillimisht duhet të lëvizim drejt portit e pastaj të kthehemi djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një karrexhatë të bllokuar për punime rrugore.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se po i afrohemi një qyteti bregdetar.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet të tregoni kujdes, sepse gjenden mjete të aksidentuara në korsinë ku po lëvizni .

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë), si rregull, janë të ndaluara të përdoren në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit, kur përdorim njërën dorë.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjeteve rrugore përjashton nga detyrimi i dëmshpërblimit infrastrukturën rrugore, kur e dëmton atë.

Lista e testeve

Gjendja jo e mirë e karrocerisë dhe e amortizatorëve të mjetet me motor mund të jetë shkak për ndotje akustike.

Lista e testeve

Udhëtimi me goma të aksit të përparmë, me presion fryrje të ndryshëm nga njëra tjetra, lehtëson drejtimin e mjetit.

Lista e testeve