Pyetja 1/40

Testi 79

Sinjali në figurë paralajmëron një kthesë të dyfishtë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të ulim shpejtësinë dhe të lëvizim me kujdes edhe nëse fëmijët janë në trotuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është ndalim kalimi edhe për taksitë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e një postblloku rrugor, të vënë nga organet e policisë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtime të lejuara djathtas dhe majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një korsi të rezervuar për kamionët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron detyrimin që të ndalojmë dhe të japim përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një korsi shpejtimi, që lejon hyrjen e mjeteve në karrexhatën me një sens lëvizje dhe me dy korsi.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, korsitë A, B dhe C i lejojnë të gjitha mjetet të kthejnë nga e majta ose nga e djathta, ose të vazhdojnë drejt.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me fenerin e verdhë të ndezur, detyron lirimin e karrexhatës nga këmbësorët.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë është veprim i barasvlershëm me dritën jeshile të semaforit për mjetet që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë, duke pasur parasysh vetëm sigurinë e ngarkesës që po transporton.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të rritet presioni i gomave të rrotave të përparme.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të kalohen me kujdes, sidomos zonat e rrugës ku nuk bie dielli.

Lista e testeve

Në figurë tregohet një kryqëzim i rregulluar me rrethrrotullim.

Lista e testeve

Kur një kryqëzim është i paralajmëruar nga sinjali “KRYQËZIM ME TË DREJTË PËRPARËSIE”, është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë duhet zbatuar rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, nëse mjeti A është në shërbim urgjence kalon i pari kryqëzimin.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i automjeteve të policisë.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është prania e kufizuesve anësore të rrugës.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet gjithmonë të lëvizet në rreshta paralele.

Lista e testeve

Mjeti në avari (me defekt) që tërhiqet duhet të mbajë të ndezur fenerët verbues (dritat e gjata).

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet çdo gjashtë muaj për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat me gjatësi trupore më të madhe se 190 cm, të vërtetuar me dokument njohje.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja dhe nuk merr frymë, duhet t’i lirohet goja edhe hunda nga pengesa të mundshme.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Autostrada është e dallueshme me sinjale të veçanta të fillimit dhe të mbarimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një impiant për larjen e autokampeve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon qendrën e një zone të banuar.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon orët e vlefshmërisë, në ditët e festave, të sinjalit që ai shoqëron.

Lista e testeve

Kur dalim nga parkimi i autorizuar duhet t’u japim përparësi mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë tregon se ndalohet duhani.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur drejtuesi po qarkullon me mjet me shpejtësi 10-20 km/orë mbi kufirin maksimal të shpejtësisë se lejuar.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor lind gjithmonë, kur automjeti shkatërrohet plotësisht.

Lista e testeve

Përdorimi pa kriter i borive të mjeteve me motor është shkak për ndotjen akustike të ambientit.

Lista e testeve

Diferenca e presionit të ajrit në gomat e të njëjtit aks mund të shkaktojë një frenim jo të mirë të mjetit.

Lista e testeve