Pyetja 1/40

Testi 78

Sinjali në figurë paralajmëron se shkëmbimi i mjeteve në atë vend është i vështirë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është i vendosur 150 metër përpara rrethrrotullimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e ndalimit të parakalimit që ishte në fuqi më parë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fillimin e qarkullimit në rreshta paralelë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me peshë mbi 30 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në rrugë dytësore, e cila ndërpritet me një rrugë tjetër me përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që vijnë nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se mjetet duhet të ecin në një rresht të vetëm.

Lista e testeve

Në sinjalistikën si në figurë tregohet një degë kryqëzimi me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Kur drita e verdhë e semaforit pulson (fiket e ndizet), drita jeshile dhe drita e kuqe e semaforit janë të fikura.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë lejon mjetet që ndodhen në të majtë të tij që të vazhdojnë lëvizjen drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane kryesore në Republikën e Shqipërisë është 100 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve është një distancë fikse, e pandryshuar.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet që mjetet të ndryshojnë korsitë.

Lista e testeve

Mjetet me motor mund të qarkullojnë në rreshta paralele në afërsi të kryqëzimeve të rregulluar me semafor ose punonjës trafiku.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T kalon i pari sepse ka përparësi si mjet që lëviz mbi shina.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: R, B, D, T.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga krahu i djathtë, në kryqëzime ose në afërsi të tyre, i një mjeti që ka të ndezur sinjalin e krahut të majtë për t'u kthyer majtas dhe e ka filluar këtë manovër.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zvogëlohet, kur mjeti që bën parakalimin është i gjatë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet qëndrimi në korsinë e emergjencës për një maksimum kohor prej 12 orësh.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell konsumim më të madh të gomave të pasme.

Lista e testeve

Kontrolli teknik verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim dhe ndotjen e mjedisit brenda kufijve të caktuar ligjor.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e motorit me kosh.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor me dëme vetëm në materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim ligjor dhe moral.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet t’i japë medikamente të dëmtuarit edhe pa pasur kompetencën e duhur.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit zvogëlon aftësitë e përqendrimit në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë edhe kur është ndezur semafori jeshil, nëse një këmbësor tenton të kapërcejë rrugën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e vlefshmërisë së një rruge të rezervuar për mjetet me motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se era mund të fryjë shumë e fortë nga veriu.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM QARKULLIMI”, lejon qarkullimin vetëm për kategorinë e mjeteve të treguara në panel.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në korsitë e rezervuara për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Shigjeta majtas, e simbolit në figurë, bëhet e dukshme në kroskot me ngjyrë jeshile që pulson, kur ndizet sinjali i drejtimit majtas.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet, çdo 3 vjet, për cilindo që i ka kaluar moshën 70 vjeç.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore bazohet në parimin, sipas të cilit çdo dëm duhet të dëmshpërblehet.

Lista e testeve

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme të përdoret sistemi i sinjalizimit zanor vetëm kur është e domosdoshme.

Lista e testeve

Kontrolli i vazhdueshëm i peshës së gomave është i detyrueshëm.

Lista e testeve