Pyetja 1/40

Testi 77

Sinjali në figurë paralajmëron kryqëzim të linjave hekurudhore me njëra-tjetrën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge, ku fërkimi i gomave me rrugën zvogëlohet në raste shiu apo akulli.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që në çdo rast duhet të qarkullojmë me shpejtësi 80 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin e taksive për të marrë pasagjerë apo bagazhe.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugëkalim të detyruar për kategoritë e mjeteve të treguara në sinjal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin me shpejtësi mbi 30 km/orë, por brenda kufijve maksimale të shpejtësisë që lejohet në atë rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se duhet të ulim shpejtësinë pasi nuk e kemi më të drejten e perparësisë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të sigurohemi se mjetet, që vijnë nga sensi i kundërt, na kenë dhënë përparësi.

Lista e testeve

Vijat e bardha anësore të ndërprera të karrexhatës gjenden në zonat që ndajnë karrexhatën nga korsia e emergjencës.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon se në këtë karrexhatë, në pjesën e vijës zigzage të verdhë, është i ndaluar pushimi i mjeteve.

Lista e testeve

Drita e kuqe e ndezur e semaforit në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të ndalojnë pa e zënë kryqëzimin.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, lejojnë të zihet korsia poshtë dritës së kuqe në formë “X”.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për autoveturat në rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur ndodhet midis barrierave ose gjysmëbarrierave para se ato fillojnë të ulen.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga numri i korsive të rrugës.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të frenohet me energji të madhe.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti C është i detyruar të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, mjafton të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E ka përparësi ndaj trolejbusit R.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar për fillimin e kësaj manovre.

Lista e testeve

Për të parakaluar në autostrada mund të përdorim edhe korsitë e krahut të djathtë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë automjete që tërhiqen nga një automjet tjetër, për shkak të avarisë apo defekteve.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti në avari (me defekt) mund të bëhet me zinxhirë çeliku të fortë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik është detyrim ligjor për të gjitha llojet e mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e motorëve që kalojnë cilindratën 150 cm3.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit duhet të veprojë duke ruajtur gjendjen e vendit të aksidentit si dhe gjurmët e tij, por gjithmonë duke garantuar sigurinë e qarkullimit.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, kur karrexhata bllokohet, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë, veçanërisht kur aksidenti ka ndodhur në kthesë.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të sigurojë dhe sinjalizojë sa më mirë zonën e aksidentit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të gjetur një vend pushimi.

Lista e testeve

Para vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë me anë të borisë dhe të ndezë fenerët për kalimin e tij.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se rruga për në Kukës është e mbyllur, por me vendosje të zinxhirëve në goma arrihet në Fushë Arrëz.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një kantieri rrugor.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë gjatësinë e pjesës së rrugës në të cilën është në fuqi ndalimi.

Lista e testeve

Para se të nisim lëvizjen me mjet duhet që të vendosen rripat e sigurimit.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm natën, gjatë qëndrimit apo pushimit në karrexhatë, kur mungon ndriçimi publik.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet nga Prefekti i Qarkut.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore përjashtohet në raste dëmesh të rënda në njerëz.

Lista e testeve

Mirëfunksionimi i sistemit të ushqimit të mjetit zvogëlon ndotjen e ajrit.

Lista e testeve

Për të siguruar jetëgjatësinë e gomave është e nevojshme që presioni i fryrjes të jetë i njëjtë me atë të këshilluar nga prodhuesi.

Lista e testeve