Pyetja 1/40

Testi 76

Sinjali në figurë paralajmëron punime në rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron ngushtim të karrexhatës nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon një motor ose ciklomotor të parakalojë një motor ose ciklomotor tjetër.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është vendosur në një largësi të përshtatshme nga postblloku i policisë dhe përsëritet deri në pikën ku duhet të ndalojmë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal paralajmërimi për një rrezik.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë lejohet qarkullimi me shpejtësi të ndryshme, por jo më të madhe se ajo e lejuara për atë kategori rruge.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron drejtuesit e mjeteve për të dhënë përparësi nga e majta dhe nga e djathta, pas një distance 320 metër.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një kryqëzim, në të cilin kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, lejohet të kapërcehet gjatë parakalimit.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë është e përbërë nga dy karrexhata, secila me nga një sens lëvizje dhe tre korsi.

Lista e testeve

Sinjali i ndritshëm në figurë është semafor për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Kur pulsojnë dritat e kuqe të sinjalit në figurë, të vendosur para një ure të lëvizshme, duhet të ndaloni lëvizjen para sinjalit.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar ishpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore është 60 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga është me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë duhet të respektohet për të evituar përplasjen me mjetin që kemi përpara në rast frenimi të papritur.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në ngjitjet e gjata me pjerrësi të forta, të frenohet shpesh dhe të rritet shpejtësia.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një ishull trafiku që ndalohet të shkelet nga mjetet.

Lista e testeve

Në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje, mund të përdorim korsinë e krahut të majtë për parakalime kur është e mundur dhe na lejon sinjalistika rrugore.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti O duhet t’i japë përparësi tramvajit dhe mjetit M.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, në rrugët me karrexhata të pavarura.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, kur mjeti që parakalohet është i gjatë.

Lista e testeve

Hyrja në autostradë nga korsia e shpejtimit bëhet duke u dhënë përparësi mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në karrexhatë, të paktën 1 metër larg nga kufiri i djathtë anësor i saj.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem frenimi.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) mund të jetë i tipit ballor (i vendosur në timon dhe kroskot) dhe anësor ( i vendosur në dyert anësore të automjetit).

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

Lista e testeve

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij

Lista e testeve

Një nga qëllimet e ndihmës së parë është të shmanget mundësia që i dëmtuari të lëndohet përsëri.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Korsia e ngadalësimit është korsi e veçantë e rrugës që lejon daljen e mjeteve nga autostrada.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron qarkullimin në rreshta paralelë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kalim të detyruar nga e djathta e mjetit punues në rrugë, mbi të cilin është i vendosur ky sinjal.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë tregon korsinë e rezervuar për autobusët urbane.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit kur jemi në rrugë të drejtë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur lëvizim në rreshta paralelë.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur mbajtësi i saj nuk është paraqitur në zyrat përkatëse për të bërë ndryshimin e vendbanimit.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjetit e shkarkon pronarin ose drejtuesin e mjetit nga përgjegjësia civile, në rast aksidenti rrugor për faj të tij.

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura.

Lista e testeve

Shkak i mosfunksionimit të fshirëseve të xhamave mund të jetë defekti i vetë mekanizmit të komandimit të tyre.

Lista e testeve