Pyetja 1/40

Testi 75

Në prani të sinjalit në figurë duhet të lëvizet me kujdes, sidomos kur rruga është e rrëshqitshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron mundësinë e erërave të forta anësore kur del nga një tunel.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon vendin, pas të cilit pushimi i mjetit është i ndaluar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron kthim të detyruar majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron drejtim të detyruar për kategorinë e mjeteve të treguara në sinjal.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë duhet të jemi më të kujdesshëm, sepse e drejta e përparësisë ka mbaruar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pjesë rruge që gëzon të drejtën e përparësisë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë paralajmëron një kryqëzim rrugësh.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë, me korsi emergjence (A), tregon një karrexhatë me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Kur semafori në figurë ka të ndezur dritën jeshile lejohet kalimi i mjeteve.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshëm, në figurë, ndalojnë të kalosh shpejtësinë e treguar në fenerin e ndezur.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore, për motorët me dy rrota me cilindratë jo më të vogël se 150 cm³, është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga është e mbuluar me dëborë ose është me akull.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rast mjegulle, duhet të përdorim fenerët antimjegull (mjegullçarës) ose fenerët joverbues.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të montohen të paktën në rrotat aktive zinxhirët ose duhet të kemi goma dëbore.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti D, për tu kthyer djathtas, duhet të ndalojë, të ndezë sinjalin e djathtë dhe të prese kalimin e mjetit G.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje dhe duam të kthehemi majtas, duhet të sinjalizojmë në kohë për kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A, edhe kur ka ndezur sinjalet e urgjencës, i jep përparësi mjetit M.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet C dhe L nuk e pengojnë njëri tjetrin.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në orët e vona të natës.

Lista e testeve

Kur kryejmë manovrën e parakalimit duhet të zvogëlojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Në autostrada mund të kthejmë sensin e lëvizjes duke përdorur korsinë e emergjencës.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut sinjalizon një ngarkesë të gjatë që del jashtë mjetit në pjesën e pasme të tij.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem drejtimi.

Lista e testeve

Në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë, jastëku i ajrit (airbag) siguron mbrojtje më të madhe nga goditjet.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit dhe t'i presim në vendin e ngjarjes.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të vlerësojë situatën, me qëllim që të mbrojë të dëmtuarin nga rreziqe të tjera.

Lista e testeve

Në rastin e aksidentit rrugor me pasojë zjarr dhe i dëmtuari ka djegie me skuqje të lëkurës, duhet të bëhet kompresa me ujë të ftohtë ose me akull.

Lista e testeve

Vendkalimi i këmbësorëve dhe vendkalimi i biçikletave janë pjesë përbërëse të karrexhatës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fillimin e një rruge interurbane kryesore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë kufizon një pengesë të përhershme që gjendet në karrexhatë.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM PARAKALIMI”, tregon vazhdimësinë e ndalim parakalimit.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit nuk duhet të shkaktojë pengesa për qarkullimin.

Lista e testeve

Dritat e pozicionit janë të ndezura në rastet kur janë në funksionim fenerët e largësisë, fenerët joverbues apo dritat kundër mjegullës.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen makinat teknologjike me masë maksimale të autorizuar deri në 3500 kg.

Lista e testeve

Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor mund të marrë si dënim edhe pezullimin e lejes së drejtimit.

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor rritet kur tubi i shkarkimit të gazrave është i dëmtuar.

Lista e testeve

Sistemi kundër bllokimit të rrotave (ABS) përmirëson qëndrueshmërinë e mjetit në rrugë gjatë frenimit.

Lista e testeve