Pyetja 1/40

Testi 74

Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë, ku fluturojnë avionë në lartësi të madhe.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është i vlefshëm edhe në orët e natës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon detyrimin për të ndaluar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e makinave të pastrimit të borës, që punojnë në rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon rrugë të deformuar nga e djathta.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë, duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit dhe po të jetë nevoja, të ndalojmë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të kufizojmë shpejtësinë dhe të tregojmë kujdes gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë gjendet e vizatuar në sipërfaqen e karrexhatës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Drita e kuqe e ndezur e semaforit në figurë ndalon hyrjen e mjeteve në kryqëzim.

Lista e testeve

Semafori i veçantë me drita të kuqe pulsuese në figurë të detyron të ndalosh në pikën doganore.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për autokarrot, në rrugë urbane është 50 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme që në momentin e frenimit të zvogëlohet forca shtypëse mbi pedalin e frenimit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, nëse mjeti G do të kthehet majtas, duhet të ketë ndezur sinjalin e majtë dhe të presë kalimin e mjetit D.

Lista e testeve

Për t’u kthyer majtas në kryqëzim jemi të detyruar të rrotullohemi gjithmonë rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Sipas figurës, mjeti S ka zgjedhur korsi të gabuar.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon para mjetit D.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta në një karrexhatë me një sens lëvizje, kur mjeti përpara ka sinjalizuar se po ndalon në të majtë të rrugës.

Lista e testeve

Distanca e parakalimit zvogëlohet kur mjeti që duam të parakalojmë e rrit shpejtësinë.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet përdorimi i dritave të gjata kur ndriçimi i rrugës është i mjaftueshëm.

Lista e testeve

Në rast bllokimi të karrexhatës, për shkak të rënies së ngarkesës nga mjeti, drejtuesi i mjetit duhet të vendosë trekëndëshin e rrezikut mbi 50 metra prapa mjetit, në rrugë interurbane dytësore edhe kur ngarkesa duket.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) është i nevojshëm vetëm në rrugët jashtë qytetit.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim ligjor dhe moral.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të sigurojë dhe sinjalizojë sa më mirë zonën e aksidentit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit lejohet vetëm nëse qarkullon me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore janë të pajisura me trafikndarës dhe me karrexhata të pavarura.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në Elbasan duhet të kthehemi djathtas në degëzimin e parë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një kryqëzim në formë “T”-je.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon praninë e mundshme të mjeteve për punime në rrugë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit mund të flasë me celular duke mbajtur timonin me një dorë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kryejmë manovrën e ndryshimit të drejtimit të lëvizjes ose kthimit të sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Certifikata e sigurimit të detyruar është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor lind në rast vdekje të personave nga pakujdesia gjatë drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Ndërrimi i filtrit të ajrit zvogëlon ndotjen e mjedisit.

Lista e testeve

Përdorimi i gomave, që janë konform parametrave të rekomanduara, rrit qëndrueshmërinë e mjetit në kthesa.

Lista e testeve