Pyetja 1/40

Testi 73

Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel të ruajtur me barriera ose me gjysmëbarriera.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron rrezikun e një shpërthimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë mund të mos respektohet, në rast se po transportojmë të aksidentuar ose të sëmurë rëndë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kufirin e shpejtësisë së lejuar për të gjithë mjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në afërsi të një kryqëzimi dhe të detyron të vazhdosh lëvizjen vetëm drejt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kalime të lejuara djathtas ose majtas një ishulli trafiku të mundshëm.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh lëvizjen, pa e ulur shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një korsi shpejtimi nga e djathta.

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar, që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën, të lejon të qarkullosh mbi të, kur parakalon një mjet.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon karrexhatë me dy sense lëvizje, me vendkalim për këmbësorë dhe me vende për parkimin e mjeteve.

Lista e testeve

Drita e kuqe e ndezur e semaforit në figurë lejon kalimin e mjeteve, nëse zona e kryqëzimit është e boshatisur.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë detyron të ndalojnë para kryqëzimit mjetet që janë përballë dhe mbrapa tij.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për motorët me cilindratë mbi 150 cm³ në autostrada është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në raste shiu të dendur.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të rrisim distancën e sigurisë me mjetin përpara.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të ruhet distancë sigurie më e madhe se zakonisht.

Lista e testeve

Mjetit të pozicionuar si në figurë i ndalohet të kthehet majtas.

Lista e testeve

Në një rrugë me shina tramvaji, mjetet mund të qarkullojnë sipër shinave (nëse nuk sinjalizohet ndryshe) por pa penguar lëvizjen e tramvajit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, të tre mjetet, për drejtimet që kanë zgjedhur, janë pozicionuar në korsitë e duhura.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, tramvaji ka përparësi ndaj mjeteve të tjera.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur sinjalizimi rrugor e ndalon këtë manovër.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është prania e mjeteve të ngadalta në rrugët me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Në autostrada është i ndaluar përdorimi i sinjalizimit zanor (borisë).

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell ngarkesë më të vogël në rrotat e përparme.

Lista e testeve

Kontrolli teknik verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim dhe ndotjen e mjedisit brenda kufijve të caktuar ligjor.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët janë të prodhuara për fëmijë nën moshën 12 vjeç dhe me lartësi trupore më të vogël se 135 cm.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor të ndodhur në rrugë urbane, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të vendoset menjëherë mbi trotuar.

Lista e testeve

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

Lista e testeve

Ndalohet dhënia e ndihmës së parë një të aksidentuari nga një aksident rrugor.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacion.

Lista e testeve

Rruga mund të jetë me një sens lëvizjeje për qarkullimin e mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend që mund të parkosh mjetin për të marrë tramvajin e linjës sipas numrit të shënuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se jeni të detyruar të kaloni nga e djathta e pengesës që mund të jetë ishull trafiku, shpëtuese apo trafikndarës.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë, vendosur poshtë sinjalit “NDALIM QARKULLIMI”, tregon se ndalohet qarkullimi gjatë 24 orëve.

Lista e testeve

Gjatë pushimit në vendet e lejuara për parkim, mjeti duhet të vendoset sipas sinjalizimit horizontal të përcaktuar.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, gjatë kohës që ndalojnë për të vendosur apo rimarrë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Për çdo mjet, që tejkalon mbi 10 ditë afatin e paraqitjes në qendrat e kontrollit teknik, paguhet një gjobë prej 1000 (njëmijë) lekësh.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjetit detyron kompaninë siguruese të mjetit, drejtuesi i të cilit është fajtor në aksident rrugor, të dëmshpërblejë të tretët që janë dëmtuar.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel zhduket plotësisht duke rritur shpejtësinë.

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ose të konsumuar rritin stabilitetin e mjetit në kthesa.

Lista e testeve