Pyetja 1/40

Testi 72

Sinjali në figurë paralajmëron kthesa të rrezikshme dhe të njëpasnjëshme, prej të cilave kthesa e parë është majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron dëmtim të shtresës së asfaltit të karrexhatës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është i vlefshëm edhe për motomjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në rrugë urbane, ndalon pushimin nga ora 8:00 deri në orën 20:00.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që duhet të japim përparësi nga e majta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një detyrim për rrethqarkullim vetëm për automjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon distancën nga kryqëzimi ku duhet detyrimisht të ndalojmë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë është e ndërtuar jashtë sipërfaqes së rrugës.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me tre korsi, me dy sense lëvizje për qarkullim.

Lista e testeve

Kur semafori në figurë ka të ndezur dritën e verdhë, që pulson, lejohet hyrja në kryqëzim, por duke treguar kujdes dhe duke ulur shpejtësinë.

Lista e testeve

Fenerët e tipit C, të paraqitur në figurë, kur pulsojnë tregojnë se mjeti që kthehet djathtas duhet tu japë përparësi biçikletave.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 120 km/orë për motorët me kosh.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur ndodhet midis barrierave ose gjysmëbarrierave para se ato fillojnë të ulen.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përdorim vetëm sinjalet treguese të drejtimit.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në nisje të rritet shpejtësia në maksimum.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë mund të ndryshojë sensin e lëvizjes.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes së mjetit duhet sinjalizuar para se të fillojmë manovrën.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: H, C, L.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i pari.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të një kryqëzimi, kur ai është i rregulluar me semaforë.

Lista e testeve

Manovra e parakalimit duhet të fillojë nga një distancë jo më e vogël se largësia e sigurisë.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi i motorëve me cilindratë më të vogël se 150 cm³ në autostrada.

Lista e testeve

Mjeti që tërheq një mjet në avari (me defekt) duhet të mbajë ndezur sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e shikimit prapa.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor vetëm me dëme materiale, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në aksident, nuk ka detyrim të ndalojë.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Shenjë që tregon fillimin e gjendjes së shokut është lëkura e ftohtë me ngjyrë shumë të zbehtë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë lejohet të qarkullojnë biçikleta dhe këmbësorë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në qendrën turistike të Vorës duhet të kthehemi majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon bllokim të rrugës për shkak të punimeve në vazhdim.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon orarin e vlefshmërisë së sinjalit shoqërues në ditët festive.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë tregon një pjesë rruge me tre kthesa të njëpasnjëshme.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të gjata.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit nga forcat e policisë, gjate kryerjes së shërbimit.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjeteve rrugore detyron kompaninë siguruese të dëmshpërblejë drejtuesin e mjetit fajtor.

Lista e testeve

Zhurmat e forta, të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga këputja ose çarja e marmitës së tij.

Lista e testeve

Dridhja e timonit shkaktohet kur gomat e pasme janë të fryra më tepër se gomat e përparme..

Lista e testeve