Pyetja 1/40

Testi 71

Në prani të sinjalit në figurë duhet treguar kujdes, sidomos kur rruga është e lagur.

Lista e testeve

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, paralajmëron rrugë të rrëshqitshme, për arsye të prezencës së akullit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është ndalim kalimi edhe për mjetet pa motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na detyron të ndalojmë në kufi për të kryer kontroll doganor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin nga e majta ose nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtim të detyruar djathtas për mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të kufizojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në kryqëzimin që po afrohemi, ndalohet kthimi nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një vendkalim për këmbësorë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë ku lejohet parakalimi.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshme, si në figurë, me shigjetë të kuqe të ndezur lejojnë kthimin djathtas.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë e ndalon kthimin djathtas të mjeteve që ndodhen në të majtë të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh gjendjen e rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit ndalohet të kapërcejë kalimin në nivel kur gjysmëbarrierat janë duke u hapur.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjerësia e karrexhatës.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti G mund të kthehet majtas pa pritur kalimin e mjetit D.

Lista e testeve

Lejohet lëvizja në rreshta paralele, kur afrohemi në një kryqëzim të pajisur me semaforë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D i jep përparësi mjetit A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon para mjetit C.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi ose në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL” pa barriera (të papajisura me semafor ).

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet duhet të shtojë shpejtësinë për të lehtësuar parakalimin.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese, e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë, duhet të sinjalizojmë me drita sepse kemi përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Kutia e ndihmës së shpejtë bën pjesë në sistemet e pajimit të motomjeteve.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse parandalon dhe zvogëlon dëmtimet e kokës së drejtuesit të mjetit në rast aksidenti.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të mbulohet mjeti me një mbulesë.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku vetëm në rast se ai ka ndodhur natën.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari paraqet gjendje shoku duhet të shtrihet me gjymtyrët e poshtme të ngritura nga trupi.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë dhe kocka e gjymtyrës ka dalë jashtë, duhet të përpiqemi ta rivendosim përsëri në pozicionin e saj normal.

Lista e testeve

Bankina është pjesë e rrugës, ku si rregull ndalohet qarkullimi i mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se rruga interurbane të çon në destinacionet e shënuara në të.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron kalimin nga e djathta e pengesës.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë paralajmëron linjë hekurudhore, mbi të cilën lëvizin trena që tërhiqen nga dy lokomotiva.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është një ndërprerje e lëvizjes së mjetit për një kohë të shkurtër, me kusht që drejtuesi i mjetit të jetë i pranishëm dhe i gatshëm për të rifilluar lëvizjen.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur lëvizin në rreshta paralele jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Pezullimi i leje drejtimit bëhet kur kalon, mbi 20km/orë, kufirin maksimal të shpejtësisë së lejuar.

Lista e testeve

Personi përgjegjës në një aksident rrugor nuk i nënshtrohet sanksioneve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të shmangen ngarkesat e tepërta në mjet.

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullimin e mjeteve, duhet të kontrollohet vetëm presioni i gomave të rrotave aktive.

Lista e testeve