Pyetja 1/40

Testi 70

Panelet distancometrike si në figurë tregojnë qe rruga është e përmbytur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një nënkalim për këmbësorët në atë vend.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motomjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e një mjeti me lartësi deri në 3.5 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një trafikndarësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e rrugës me dy sense lëvizjeje për qarkullim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrugës kryesore me një rrugë dytësore.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me dy korsi, me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshme në figurë janë semaforë vetëm për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Në sinjalin si në figurë, feneri i tipit A është një semafor për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në autostrada në Republikën e Shqipërisë është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në orët e ditës.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet të pastrohet mirë xhami i përparmë dhe xhamat që i nevojiten drejtuesit të mjetit për shikueshmërinë e nevojshme.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë me akull, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, ndalohet parkimi i mjeteve në karrexhatë.

Lista e testeve

Për t'u kthyer nga e majta, në rrugë me një sens lëvizjeje, duhet të vendosemi pranë kufirit të majtë të karrexhatës dhe si rregull duhet të lëmë qendrën e kryqëzimit në të djathtë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: M, S, A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: C, A, H, D.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në afërsi ose në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL” pa barriera ( të papajisura me semafor ).

Lista e testeve

Në përfundim të manovrës së parakalimit duhet kaluar në të djathtë të rrugës, pa penguar apo krijuar rrezik për mjetin që parakalohet.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet të bëhen gara shpejtësie.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut duhet të jetë i vendosur në rrugë në mënyrë të tillë, që të jetë i dukshëm të paktën në distancën 100 metra nga mjetet që vijnë pas tij.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) vihet në punë nga drejtuesi i mjetit në rast rreziku.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor vetëm me dëme materiale, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në aksident, nuk ka detyrim të ndalojë.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku duke përdorur vetëm boritë.

Lista e testeve

Shenjat e fillimit të gjendjes së shokut janë shfaqja e ngjyrës së kuqe të lëkurës, që tregon rritje të temperaturës.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përmirëson aftësinë pamore dhe shpejtësinë e reagimit të tij.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe zotëron lejedrejtimi, mund të drejtojë mjete vetëm nëse vërteton zyrtarisht se nuk është më përdorues i lëndëve narkotike.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një plan të pjerrët për kalimin e ngarkesave të rënda në anën tjetër të rrugës.

Lista e testeve

Kufizuesit anësorë në figurë bëjnë të mundur dallimin e vazhdimësisë së rrugës interurbane me një karrexhatë dhe dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM QARKULLIMI”, tregon që ndalohet qarkullimi i mjeteve në ditët e punës, nga ora 8:00 deri në orën 20:00.

Lista e testeve

Para nisjes me mjet, drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë pasqyrat, për një shikim sa më të mirë anash dhe mbrapa.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur rezistencat termike të xhamit të pasmë janë në punë.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t’u pajisur me lejedrejtimi të kategorisë A1 ose A2 është që personi të ketë mbushur moshën 18 vjeç.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur i është dhënë ndihmë e shpejtë viktimës.

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga rrëshqitja e rripit të dinamos.

Lista e testeve

Frenimi i pabarabartë i rrotave mund të shkaktojë konsumim jo uniform të pjesës ballore të gomës.

Lista e testeve