Pyetja 1/40

Testi 7

Në prani të sinjalit në figurë, në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje, ndalohet parakalimi në pjesën e përpjetë të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër para zonës ku fillon të ngushtohet rruga.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin edhe të ciklomotorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon distancën minimale të sigurisë që mjetet duhet të respektojnë në këtë rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e makinave të pastrimit të borës, që punojnë në rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon drejtuesin e mjetit të kalojë si nga majta ashtu dhe nga e djathta e një shpëtueseje trafiku.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron drejtuesit e mjeteve për të dhënë përparësi nga e majta dhe nga e djathta, pas një distance 320 metër.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se kemi përparësi kalimi ndaj mjeteve që vijnë në sens të kundërt.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë ku lejohet pushimi.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet të lëvizet mbi vijat e pandërprera.

Lista e testeve

Semafori në figurë tregon vendet e hyrjes për këmbësorët në zonat portuale.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron lëvizjen e mjeteve pa ndaluar në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit ne rrugët interurbane dytësore.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur sinjalizimet ndriçuese ose zanore nuk janë duke funksionuar.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet vaji i motorit.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të frenohet me energji të madhe.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, të tre korsitë i lejojnë mjetet të vazhdojnë drejt lëvizjen.

Lista e testeve

Mjetet që përshkojnë një kthesë në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje, duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E kalon i pari sepse ka krahun e majtë të lirë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i fundit.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në prani të sinjalit “NDALIM I SINJALIZIMIT ZANOR”.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet se mjeti që ka mbrapa nuk e ka filluar këtë manovër.

Lista e testeve

Në autostrada është i ndaluar përdorimi i sinjalizimit zanor (borisë).

Lista e testeve

Mjeti që tërheq një mjet në avari (me defekt) duhet të përdorë vazhdimisht sinjalizimin zanor (boritë).

Lista e testeve

Kontrolli teknik u kryhet vetëm mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e ciklomotorëve, deri në moshën 18 vjeç.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

Lista e testeve

Mjetet që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, duhet të sinjalizohen për rrezikun, vetëm nëse ai ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka një plagë me gjak, ai duhet të mbahet në pozicion ulur ose shtrirë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të ulë shpejtësinë dhe të ndalojë kur në rrugë ka njerëz që shfaqin shenja hutimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se këshillohet kthimi djathtas për autotrenat dhe gjysmërimorkiatorët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë mund të kufizojë një zonë ku ka ndodhur një aksident.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon ndalimin e zhurmave të forta që mund të krijojnë makineritë e punës gjatë orëve 8:00 deri 20:00.

Lista e testeve

Kur parkojmë në vendet ku nuk ka trotuar, mjeti duhet të vendoset duke lënë një hapësirë, të paktën 1 (një) metër, për kalimtarët.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi çelësin që komandon fshirjen dhe larjen e xhamit të përparmë.

Lista e testeve

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur qarkullon me mjet që i ka skaduar afati i kontrollit teknik.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind atëherë kur shkaktohen dëmtime të rënda te njerëzit.

Lista e testeve

Në mjetet me motor shkak për zhurmat mund të jetë përdorimi i sistemit të frenimit në kushte normale.

Lista e testeve

Kur gomat e mjetit janë të konsumuara, zvogëlohet mundësia për aksidente rrugore.

Lista e testeve