Pyetja 1/40

Testi 69

Sinjali në figurë paralajmëron se jemi në afërsi të një stacioni treni me disa linja hekurudhore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, kur është me fushë të verdhë, paralajmëron një impiant semaforik të përkohshëm në rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e të gjithë mjeteve rrugore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autoveturave që përdorin si karburant naftën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të ndryshojmë sensin e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të qarkullojnë sipas drejtimit të shigjetave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal i përkohshëm rrugor.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të jemi të kujdesshëm edhe pse kemi përparësi kalimi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon që jemi në një karrexhatë me dy korsi, me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Vijat drejtuese në figurë duhen lënë në të majtë të mjetit, kur kthehesh majtas.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me trekëndëshin e verdhë të ndezur, paralajmëron punimet në vazhdim mbi korsi.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon kalimin e biçikletave nga njëra anë e karrexhatës në anën tjetër.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për motorët me kosh, me cilindratë mbi 250 cm³, në rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë e tillë, që të mos shkaktojë pengesa dhe rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të frenojmë energjikisht në çdo rast.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të frenoni menjëherë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti S lejohet të kthehet djathtas, kur nuk ka mjete djathtas.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve ndalohet të përdorësh dritat e shkurtra.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet D e B kalojnë njëkohësisht, pasi trajektoret e tyre nuk ndërpriten.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P e ka përshkruar kryqëzimin gabim.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në të përpjetat e kurrizeve të rrugës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t'i rrijë sa më ngjitur mjetit që po parakalon, që të zërë hapësirë sa më të vogël.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë motorët me cilindratë mbi 150 cm³.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset vetëm për të kërkuar ndihmë të shpejtë.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjaleve pamore dhe ndriçuese.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit, kur ekzistojnë, duhet të vendosen si nga drejtuesi i mjetit ashtu dhe nga pasagjerët.

Lista e testeve

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

Lista e testeve

Mjetet që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, duhet të sinjalizohen për rrezikun, vetëm nëse ai ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet të vendoset në pozicion gjysmë ulur për t'i lehtësuar frymëmarrjen.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, mund të përdorë për pushim korsinë e emergjencës, por jo me shumë se 3 orë.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit gjatë përdorimit të mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë të rrëshqitshme pas distancës 2 kilometra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon përkohësisht mjetet, me peshë mbi 7 tonë, të vazhdojnë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë tregon të vetmin drejtim të lejuar.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, gjatë lëvizjes në një rrugë të drejtë, duhet të kthejë kokën prapa për të rritur sigurinë në qarkullim.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur nisemi nga vendi për të hyrë në qarkullim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që ka në lejen e drejtimit më pak se 20 pikë dhe për një periudhë njëvjeçare nuk kryen shkelje për të cilat parashikohet zbritje pikësh, i shtohen 2 pikë në lejen e drejtimit.

Lista e testeve

Kompania siguruese, që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, paguan dëmet e shkaktuara, vetëm nëse mjeti drejtohet nga pronari.

Lista e testeve

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme të zëvendësojmë marmitën e prishur, me një tjetër te miratuar.

Lista e testeve

Fryrja e gomave drejtuese, sipas rekomandimeve të dhëna nga fabrika prodhuese, rrit sigurinë në qarkullim.

Lista e testeve