Pyetja 1/40

Testi 68

Paneli me 1 vijë të kuqe në figurë tregon se në largësinë 150 metër ndodhet një kalim në nivel apo urë e lëvizshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një rrezik të ndryshëm nga ata që janë parashikuar në sinjalet e tjerë të rrezikut.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autoambulancave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të qarkullohet me shpejtësi më të madhe se 50 km/orë, por jo më shumë se shpejtësia e lejuar për atë rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që duhet të vazhdosh drejt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të qarkullojnë me zinxhirë ose me goma për borë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të lejon ta kalosh kryqëzimin pa ndaluar.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet parakalimi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon mjetet të kalojnë kryqëzimin pa u ndaluar përpara tij.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, korsitë A, B dhe C lejojnë të gjitha mjetet të vazhdojnë drejt.

Lista e testeve

Ndezja e dritës së verdhë fikse të semaforit tregon se drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron mjetet e ndaluara para kryqëzimit të fillojnë lëvizjen.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në autostrada, për motorët me cilindratë më të madhe ose të barabartë me 150 cm³, është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga është e mbuluar me dëborë ose është me akull.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet që të sigurohemi që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e tyre.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur shkakton vështirësi në drejtimin e mjetit dhe mundësinë e humbjes së kontrollit të tij.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, të dy korsitë i lejojnë mjetet të vazhdojnë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos krijojmë rrezik apo pengesa për ata që po lëvizin në korsinë ku duam të futemi.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C e kalon kryqëzimin i fundit.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në korsitë e ngadalësimit.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit mund të jetë prezenca e mjetit që vjen përballë në korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet qëndrimi i mjeteve për të marrë pasagjerë.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm është i njëjtë për të gjitha mjetet e llojit autoveturë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik ka të njëjtin afat kohor vlefshmërie për të gjitha mjetet rrugore, pavarësisht llojit dhe destinacionit.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit kufizojnë dëmtimet e drejtuesit të mjetit dhe të pasagjerëve në rast aksidenti.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të mbulohet mjeti me një mbulesë.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja dhe nuk merr frymë, duhet t’i lirohet goja edhe hunda nga pengesa të mundshme.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të shuajë dritat e kroskotit dhe të ndezë dritat e kabinës.

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë të pajisura me semaforë në kryqëzimet në nivel.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se futemi në një zonë urbane ose në një zone me park lojërash.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që gjatësia e kantierit rrugor është 500 metra.

Lista e testeve

Panelet në figurë tregojnë gjatësinë e një pjese rruge në të cilën zbatohet sinjali që e shoqëron.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon që duhet të kthehemi mbrapa.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm kur lëvizim në rrugë urbane.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet kur konstatohet se drejtuesi qarkullon me një lejedrejtimi që i ka mbaruar afati i vlefshmërisë.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind në çdo rast dëmtimi personash ose sendesh.

Lista e testeve

Mirëfunksionimi i sistemit të djegies së motorit të mjetit, ul nivelin e ndotjes atmosferike.

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave mund të shkaktohet nga prania e sistemit ABS (kundër bllokimi i rrotës).

Lista e testeve