Pyetja 1/40

Testi 67

Në prani të sinjalit në figurë lejohet parakalimi i mjeteve edhe pse rruga është e ngushtë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se këmbim i mjeteve mund të kryhet pa vështirësi në atë segment rruge.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që kamionët duhet të ruajnë një distancë sigurie 100 metër mes njëri- tjetrit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon ndalim qëndrimi në të dyja anët e rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se ndalohet pushimi i mjeteve nga ora 21:00 deri në orën 4:00, të ditës së hënë deri të premte, për arsye të pastrimit të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të zgjedhësh një nga drejtimet e lejuara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, si rregull, është i vendosur në kryqëzime me rrezikshmëri të lartë ose me fushëpamje të pamjaftueshme.

Lista e testeve

Në autostradë, në prani të sinjalit në figurë, duhet të rrisim shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me dy korsi.

Lista e testeve

Në prani të sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali semaforik, si në figurë, është semafor për këmbësorë.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë e lejon kthimin majtas të mjeteve që ndodhen në të majtë të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh edhe ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në pjesë rruge, ku fushëpamja është e kufizuar për shkak të mjegullës ose shiut të dendur.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Vijat e bardha (shirita të pjerrët paralel) mbi rrugë, si në figurë, tregojnë zona të rrugës ku ndalohet kalimi dhe qëndrimi i mjeteve.

Lista e testeve

Kur kryejmë manovrën e lëvizjes prapa, për të hyrë në një karrexhatë me dy sense, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: E, C, M.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet C dhe R kalojnë njëkohësisht, pasi lëvizin paralelisht.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë mjetin që ka përpara vetëm me anë të borisë.

Lista e testeve

Në autostrada qëndrimi i mjetit është i ndaluar, përveç vendeve të parashikuara për këtë qëllim.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti me defekt duhet të bëhet me lidhje të fortë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për automjetet e përdorimit vetjak.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesit e motokarrove.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor të ndodhur në rrugë urbane, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të vendoset menjëherë mbi trotuar.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është e detyrueshme, për të kufizuar pasojat negative të aksidentit.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të bëhet përpjekje për të nxjerrë trupin e huaj për të shmangur infeksionet.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Rrugët interurbane kryesore dallohen, në hyrje dhe në dalje, nga sinjalet me ngjyrë jeshile.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon se në afërsi ndodhet një qendër për dhënien e ndihmës së parë.

Lista e testeve

Sinjali (barriera) në figurë tregon fillimin e një zone ku bëhen punime rrugore.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se, në rast shiu, pjesa e rrugës mund të mbulohet me ujë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend parkimi, me orare të përcaktuara dhe pagesë fikse.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kryejmë manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen autokarrot me masë maksimale të autorizuar 3.7 tonë.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet atëherë kur ndërhyn kompania siguruese duke paguar në mënyrë të përshtatshme dëmin.

Lista e testeve

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor është e nevojshme të kontrollohen frenat, nëse fishkëllejnë gjatë frenimeve.

Lista e testeve

Dëmtimi i sistemit të amortizimit të mjetit ndikon në qëndrueshmërinë e mjetit në lëvizje.

Lista e testeve