Pyetja 1/40

Testi 66

Sinjali në figurë paralajmëron të jemi të kujdesshëm me shpejtësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel të mbrojtur me barriera.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon të ndjekësh mjetin që ke përpara në distancë më të vogël se ajo që tregon sinjali.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon pushimin dhe qëndrimin e mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin nga e djathta për mjetet e paraqitura në sinjal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të ndalosh para vijës tërthore të ndalimit dhe të japësh përparësi.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të sigurohemi se mjetet, që vijnë nga rrugët anësore, na kanë dhënë përparësi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon parakalimin vetëm në korsinë e shpejtimit.

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar, si në figurë, tregon vendin, para të cilit drejtuesit e mjeteve ndalojnë për të dhënë përparësi.

Lista e testeve

Kur drita e verdhë e semaforit ndizet, pasi keni kaluar vijën tërthore të ndalimit, duhet të ktheheni mbrapsht.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, ndalojnë qarkullimin në korsinë që ndodhet poshtë shigjetës jeshile.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë së autoveturës në rrugët interurbane kryesore është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë ose akull.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes kemi vetëm detyrimin që të ndezim sinjalin e drejtimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A duhet t`i jap përparësi mjetit N.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon pas mjetit E.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në korsitë e shpejtimit.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t’i bllokojë rrugën mjeteve që kanë filluar parakalimin para tij.

Lista e testeve

Kur gjendemi para një pengese, që nuk lejon këmbimin me mjetet përballë, duhet të ndalojmë për t’u dhënë atyre përparësi.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, i vendosur në rrugë interurbane, mund të sinjalizojë rënien e një ngarkese, e cila është e padukshme në një distancë 100 metra.

Lista e testeve

Kontrolli teknik është detyrim ligjor për të gjitha llojet e mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve mbrojtëse për fëmijët nuk është i detyrueshëm nëse fëmija udhëton së bashku me prindin.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të mbulohet syri me garzë të pastër dhe të ndalohet të preket deri në ndërhyrjen e një specialisti.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ul përqendrimin në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues mund t'i shkaktojë drejtuesit të mjetit shpërqendrim dhe moskuptim të rrezikut.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që, në afërsi, është një pikë furnizimi me karburant.

Lista e testeve

Paneli në figurë gjendet para, anash dhe prapa mjeteve që transportojnë lëndë të rrezikshme.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, vendosur poshtë sinjalit “RRUGË PËR KËMBËSORË”, tregon se nga ora 7:30 minuta deri në orën 19:00 ndalohet qarkullimi i mjeteve.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në korsitë e përzgjedhjes.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm ditën.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t’u pajisur me lejedrejtimi është plotësimi i kërkesave fizike e psikike, që vërtetohen me certifikatë mjekësore të lëshuar brenda gjashtë muajve nga dorëzimi.

Lista e testeve

Kompania siguruese që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor mbështetet në dokumentacionin e bërë nga komisioni i vlerësimit të dëmeve.

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të mos praktikohet shtypja e shpeshtë e pedalit të gazit.

Lista e testeve

Gomat e mjeteve me pjesën ballore tepër të konsumuar shpohen ose çahen me vështirësi.

Lista e testeve