Pyetja 1/40

Testi 65

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge në formë të lugët (zbritje dhe ngjitje).

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, për të qenë të gatshëm të ndalojmë kur është ndezur drita e kuqe e semaforit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kalimin e mjeteve që kanë në aksin më të ngarkuar një masë më të madhe se 6.5 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një detyrim për t’u kthyer djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që nuk kanë vendosur goma bore ose zinxhirë për borë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një postblloku të doganave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se duhet t’i japim përparësi mjeteve që vijnë përballë nesh.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon se jemi para një kalimi në nivel.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë është e formuar nga 7 (shtatë) korsi.

Lista e testeve

Kur në semafor ndizet drita jeshile, drejtuesi i mjetit mund të vazhdojë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, ndalon hyrjen në kryqëzim të mjeteve që janë përballë dhe mbrapa tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në rrugët me pjerrësi të forta.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në ngushtimet e rrugës ose në prani të pengesave në rrugë.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit duhet të përdorni mundësisht bori të fortë, për të parandaluar aksidentet rrugore .

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, ndalohet që mjeti të kryejë manovrën e parakalimit duke i kapërcyer vijat.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë kur karrexhata ka një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon pas mjetit L.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: E, C, L.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kushtet e motit me shi.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i autotrenave në një rrugë në zbritje me pjerrësi të fortë.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet përdorimi i korsisë së emergjencës si korsi lëvizjeje nga automjetet.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në karrexhatë menjëherë pas mjetit të bllokuar, në pjesën e pasme të tij.

Lista e testeve

Kontrolli teknik u kryhet vetëm mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët prodhohen sipas karakteristikave të peshës dhe gjatësisë të fëmijëve.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit dhe t'i presim në vendin e ngjarjes.

Lista e testeve

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të pengojmë çdo ndërhyrje për të favorizuar punën e policisë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet t'i bjerë borisë dhe të vazhdojë të lëvizë edhe kur në rrugë gjendet një këmbësor që po kalon .

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon distancën nga stacioni i ardhshëm i autostradës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron semafor të përkohshëm për shkak të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon oraret e funksionimit të impianteve semaforike.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në zonat e rezervuara për qëndrimin e autobusëve.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë lejohet në qendrat e banuara, në kushtet e mjegullës së dendur.

Lista e testeve

Çdo lejedrejtimi e lëshuar për herë të parë ka një total prej 30 pikësh në datën e lëshimit të saj.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjeteve rrugore detyron kompaninë siguruese të dëmshpërblejë drejtuesin e mjetit fajtor.

Lista e testeve

Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme të përdorësh borinë vetëm në rrugë malore.

Lista e testeve

Gomat e dëmtuara deri në pjesën e përforcuar me tela përbëjnë rrezik vetëm nëse presioni i fryrjes së tyre është i lartë.

Lista e testeve