Pyetja 1/40

Testi 64

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të rrisni shpejtësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për mjetet me motor, përjashtuar ato me dy rrota.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet qarkullimi i mjeteve me lartësi deri në 3.5 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që rruga është me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na detyron tu japim përparësis në kryqëzim, mjeteve që vijnë nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në autostradë, në prani të sinjalit në figurë, duhet të rrisim shpejtësinë.

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë si në figurë lejon që të qarkullosh mbi të gjatë gjithë kohës.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon parakalimin e automjeteve edhe në kthesë.

Lista e testeve

Semafori në figurë paralajmëron një shkollë në afërsi.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë ndalon që të vazhdojnë lëvizjen drejt mjetet që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku ka tabelë ‘’Autoshkollë’’.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet, deri në ndalim, kur këmbësorët që kapërcejnë karrexhatën vonojnë të largohen ose japin shenja hutimi.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përdoren goma me presion të fryrjes më të ulët se ai i këshilluar normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në nisje të rritet shpejtësia në maksimum.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti N lejohet të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Për të shmangur rreziqet në qarkullim, është e nevojshme t’u japësh përparësi të gjitha mjeteve në kryqëzim.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L është pozicionuar gabim për lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon i dyti.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kthesat e rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Para se të parakalojmë duhet të sigurohemi që fushëpamja të jetë e mjaftueshme.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet duhet të sistemohet në mënyrë të tillë që të mos zvogëlojë fushëpamjen e drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një automjet, shënohet ne lejen e qarkullimit dhe në të gjitha rastet përfshin edhe drejtuesin e tij.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjalizimit zanor.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat që marrin dhe shpërndajnë postën.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet t’i japë medikamente të dëmtuarit edhe pa pasur kompetencën e duhur.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë me korsi të mundshme për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë përdoret për të zëvendësuar trekëndëshin e lëvizshëm të rrezikut.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se mbyllen korsitë e karrexhatës së djathtë për shkak të punimeve ne rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon orën e kryerjes së riteve fetare në kishë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është i zbatueshëm vetëm për automjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të çelësit të larësit të fenerëve.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet kur zotëruesi humbet përgjithmonë kërkesat e nevojshme psiko- fizike.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore përjashtohet në raste dëmesh të rënda në njerëz.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të sistemohen ngarkesat në mënyrë të përshtatshme.

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë nevojitet të kryhet kontrolli i sistemit të ndriçimit dhe i sistemit zanor të mjetit.

Lista e testeve