Pyetja 1/40

Testi 63

Sinjali në figurë paralajmëron një vendkalim hekurudhor, pa pengesa.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge në formë të lugët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e motorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon pushimin i mjeteve nga ora 9:00 deri në orën 17:00 dhe nga ora 20:00 deri në orën 7:00.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon të kthehesh nga e majta në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kalime të lejuara djathtas ose majtas një kantieri rrugor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që aksi i rrugës është paralel me një linjë hekurudhore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin majtas.

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, ndan senset e lëvizjes në karrexhatën me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë lejohet të ndërrojmë me kujdes karrexhatën në rast avarie.

Lista e testeve

Në semaforët e korsive, shigjeta jeshile e ndezur lejon vazhdimin e lëvizjes sipas drejtimit të shigjetës.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshëm në figurë janë semaforë të veçantë, që këshillojnë lëvizje me shpejtësinë e treguar në fenerin e ndezur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kalimet e ngushta ose të rënduara.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur barrierat ose gjysmëbarrierat janë të hapura.

Lista e testeve

Kur lëvizet në kushte të këqija të motit, duhet të ngadalësojmë shpejtësinë për të qenë në gjendje të frenojmë brenda hapësirës së dukshme.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndeshet më pak kur lëvizim me goma të konsumuara.

Lista e testeve

Mjeti G ka ndaluar në rregull para kryqëzimit.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, kthimi nga e majta bëhet (si rregull) duke lënë qendrën e kryqëzimit në të djathtën tonë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet të parakalohet një mjet që ka ndaluar për t’i dhënë përparësi një mjeti tjetër.

Lista e testeve

Gjatë parakalimit të mjetit duhet të mbajmë distancë anësore të pranueshme për të ruajtur sigurinë.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet mund të dalë nga prapa jo më shumë se 30 % e gjatësisë së mjetit.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell një përmirësim të punës së mjetit.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem frenimi.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit kandidatët për drejtues mjeti gjatë stërvitjes praktike me mjet.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku vetëm në rast se ai ka ndodhur natën.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari paraqet gjendje shoku duhet të ngrihet për të ecur që të riaktivizohet qarkullimi i gjakut.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të shkaktojë gjendjen e gjumit dhe mundësinë e aksidenteve.

Lista e testeve

Karrexhata mund të jetë me dy sense lëvizjeje për qarkullimin e mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon rrugë të rezervuar për autokampet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron automjetet të qarkullojnë në rreshta paralele.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit, tregon fundin e vlefshmërisë së sinjalit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron ndalim pushimi për mjetet në drejtim të shigjetës.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi komandën e pajisjes që shkrin veshjen e xhamit të pasmë nga ngrica.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen edhe motomjete të kategorisë A1, brenda territorit kombëtar, me kusht që mbajtësi i lejedrejtimit të jetë të paktën 21 vjeç.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor lind në rast vdekje të personave nga pakujdesia gjatë drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet nëse gjatë frenimit prodhohen zhurma nga ferrotat e konsumuara.

Lista e testeve

Në sistemin e sinjalizimit pamor dhe ndriçues të mjetit duhet të kontrollohet funksionimi i të gjithë ndriçuesve dhe sinjalizuesve të sistemit.

Lista e testeve