Pyetja 1/40

Testi 62

Sinjali në figurë është sinjal vertikal rreziku.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron rrezikun e rënies së gurëve nga shkëmbinjtë në anën e djathtë të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e ciklomotorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qëndrimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal detyrues për drejtimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin djathtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Pas sinjali në figurë duhet ta ulim shpejtësinë dhe nëse është e nevojshme të ndalojmë dhe të japim përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon kthimin nga e majta në kryqëzimin e parë pas tij.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi dhe me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë ndalon parakalimin në të gjitha rastet.

Lista e testeve

Kur në semaforin në figurë është i ndriçuar shiriti i bardhë horizontal, detyron ndalimin e mjeteve të transportit publik.

Lista e testeve

Kur pulsojnë dritat e kuqe të sinjalit në figurë, të vendosur para një kalimi në nivel të pambrojtur, duhet të ndaloni mjetin para vijës tërthore për të kaluar treni.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh llojin e sistemit të ushqimit të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga ka të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të rritet presioni i gomave të rrotave të përparme.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet distanca e sigurisë.

Lista e testeve

Vijat e bardha (shirita të pjerrët paralel) mbi rrugë si në figurë mund të dallojnë zona të caktuara për qëndrimin e mjeteve.

Lista e testeve

Për të shmangur rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të lëvizet gjithmonë me një shpejtësi shumë të ulët.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C i jep përparësi mjetit D.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit është: A, B, E.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi përpara është ambulancë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet, në rrugë me një korsi për çdo sens, duhet të spostojë mjetin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve në rrugët malore është i vështirë, si rregull, mjeti që lëviz në zbritje duhet të ndalojë për t'i lënë rrugë të lirë mjetit në ngjitje.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në krahun e majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kontrolli teknik i mjetit rrugor quhet i përfunduar me lëshimin e certifikatës përkatëse.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) mund të jetë i rrezikshëm, nëse nuk vihet rripi i sigurimit.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor me dëme vetëm në materiale, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të marrësh masa të thjeshta dhe të shpejta për mbijetesën e të dëmtuarit deri në dhënien e ndihmës mjekësore.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndalohet vetëm në autostrada.

Lista e testeve

Rrugët interurbane kryesore janë të pajisura me korsi ngadalësimi dhe shpejtimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron kthimin e sensit të lëvizjes nga e majta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon se, pas 2 km, ka bllokim të rrugës për Kavajë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge të rrezikshme, për shkak të pranisë së guralecëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një parkim me pagesë, pa kufizime në kohë por me tarifë orare.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të pasme të mjetit.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen të gjitha kategoritë e makinave teknologjike.

Lista e testeve

Kompania siguruese, që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, mund të riparojë automjetin e palës së dëmtuar në serviset e përcaktuara prej saj.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet gjendja e shkarkuesit të gazrave të djegies.

Lista e testeve

Një frenim jo i mirë ose i çekuilibruar mund të shkaktohet nga tipi i vajit të përdorur në diferencial.

Lista e testeve