Pyetja 1/40

Testi 61

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë në zbritje me pjerrësi 10%.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të ulni shpejtësinë dhe t’i bini borisë, për të larguar kafshët nga rruga.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është ndalim qarkullimi vetëm për mjetet me motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ka vlefshmëri vetëm në orët e para të ditës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë e ndalon kthimin nga e djathta në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë te detyron te ndryshosh sensin e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të ndalosh gjithmonë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin djathtas.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë mund të shkelet nga mjetet "taksi".

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Kur sinjalet e ndritshme në figurë janë të fikur lejohet të kalohet kryqëzimi, por me kujdes.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron të shpejtojmë lëvizjen e mjetit.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për autoveturat në rrugë urbane është 60 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur dukshmëria e rrugës është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Edhe shpejtësia e mjetit, që lëviz para nesh, ndikon në distancën e sigurisë që duhet të ruajmë me të.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në pjerrësitë zbritëse të ruajmë lëvizje sa më të njëtrajtshme (sa më uniforme).

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, të dy korsitë lejojnë lëvizjen drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Për t’u kthyer majtas në kryqëzim jemi të detyruar të vendosemi sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: E, T, R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët me karrexhata të ndara.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që kemi fushëpamje të mjaftueshme për ta kryer atë pa rrezik.

Lista e testeve

Korsia e emergjencës në autostrada mund të përdoret për lëvizjen e mjeteve kur trafiku është i rënduar.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset mbi ngarkesën që mund të ketë rënë në karrexhatë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet çdo gjashtë muaj për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse është e detyrueshme të përdoret nga drejtuesi i motorit dhe pasagjeri.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit duhet të veprojë duke ruajtur gjendjen e vendit të aksidentit si dhe gjurmët e tij, por gjithmonë duke garantuar sigurinë e qarkullimit.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, kur karrexhata bllokohet, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë, veçanërisht kur aksidenti ka ndodhur në kthesë.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet të vendoset në pozicion drejt për të kufizuar daljen e gjakut.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të mbajë një shpejtësi të lartë për të arritur shpejt në destinacion.

Lista e testeve

Zona me trafik të kufizuar është një zonë, në të cilën qarkullimi mund të jetë i rezervuar për kategori të caktuara mjetesh.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se janë duke hyrë në territorin e komunës së Ndroqit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë vendoset në afërsi të stacioneve hekurudhorë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge ku po vizatohen sinjale horizontale.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile pulsuese në kroskot, kur ndizen dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur lindin dyshime për mosplotësimin e kërkesave fizike dhe psikike.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur bëhet dëmshpërblimi i dëmit material.

Lista e testeve

Zhurmat e forta, të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga funksionimi jo i rregullt i sistemit të ndriçimit.

Lista e testeve

Për të garantuar sigurinë në qarkullimin e mjeteve, duhet që presioni i fryrjes së gomave të jetë sa ai këshilluar nga fabrika prodhuese.

Lista e testeve