Pyetja 1/40

Testi 60

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me fushëpamje të kufizuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të paasfaltuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal vertikal ndalimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me gjatësi deri në 10 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të kthehesh djathtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë djathtas një pengesë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të lejon ta kalosh kryqëzimin pa ndaluar, sepse ke përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin në vazhdimësi të kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon parakalimin në kthesë dhe në kurriz rrugor.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon kalimin e këmbësorëve në kryqëzime.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë ndalon mjetet që ndodhen në të majtë të tij që të vazhdojnë lëvizjen drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, duke pasur parasysh gjendjen teknike te mjetit.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet, kur këmbimi me mjetet përballë është i vështirë.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, duhet të ndizni fenerët kundër mjegullës vetëm natën.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme që të ruajmë hapësirën e duhur me mjetet që këmbehemi.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë mjeti B, për tu kthyer majtas, është i detyruar të ketë ndezur sinjalin e majtë para se ti afrohet vijës tërthore të kryqëzimit.

Lista e testeve

Lejohet lëvizja në rreshta paralele në hapësirën e kryqëzimit, kur ndizet sinjali jeshil i semaforit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A ka të drejtë të kthehet edhe majtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: L me H kalojnë njëkohësisht, pastaj B dhe në fund O.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge kur karrexhatat janë me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Para se të fillojmë manovrën e parakalimit duhet të ndezim sinjalin e krahut të majtë për të treguar fillimin e kësaj manovre.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të lëvizet në sens të kundërt të qarkullimit vetëm për një pjesë të vogël rruge.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell konsumim më të madh të gomave të përparme të mjetit.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit janë të vetmet sisteme sigurimi të parashikuara në autovetura.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit të përfshirë në një aksident rrugorë duhet t'u japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme njerëzve të dëmtuar.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku duke përdorur vetëm boritë.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet ta fashojmë në mënyrë që të mos mundet të lëvizë kokën.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet të shuhen flakët me batanije ose materiale të tjera të ngjashme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një zonë këmbësore paralel me një rrugë për biçikleta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë të pakalueshme në afërsi të një poligoni qitje.

Lista e testeve

Paneli në figurë vendoset në pjesën e pasme të mjetit për të treguar ngarkesat që dalin jashtë karrocerisë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “PARKING”, tregon një zonë të rezervuar për pushimin e mjeteve që tregohen në panel.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në qendrat e banuara, kur nuk ka vijëzime të rrugës.

Lista e testeve

Kur drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri vendosin rripin e sigurimit, llamba mbi tё cilёn ёshtё vendosur sinjali në figurë fiket.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit nga forcat e armatosura, kur janë në shërbim.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile, e lidhur me aksidentet rrugore, është e pavarur nga përgjegjësia penale dhe përgjegjësia administrative.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të përdorim borinë, sa herë që mendojmë se është bllokuar qarkullimi.

Lista e testeve

Shkak i mosfunksionimit të fshirëseve të xhamave mund të jetë niveli i ulët i vajit lubrifikues në motor.

Lista e testeve