Pyetja 1/40

Testi 6

Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregojmë kujdes, pasi treni mund të vijë nga çdo linjë hekurudhore që ndërpret rrugën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për të gjitha automjetet dhe motomjetet me tre rrota.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e “Ndalim parakalimi” të autoveturave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon detyrimin për t’u kthyer vetëm majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një kantieri rrugor të mundshëm.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një postbllok të ngritur nga policia.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se duhet t’i japim përparësi mjeteve që vijnë përballë nesh.

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar, që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën, mund të kapërcehet gjatë qarkullimit normal.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, korsia B lejon të vazhdosh drejt ose të kthehesh nga e majta.

Lista e testeve

Kur semafori në figurë ka të ndezur dritën e verdhë, që pulson, lejohet hyrja në kryqëzim, por duke treguar kujdes dhe duke ulur shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë, me dritë jeshile të ndezur lejon biçikletat të kalojnë kryqëzimin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes kur shikon punonjës të policisë në rrugë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë në përshtatje me gjendjen e rrugës që po përshkojmë.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet të pastrohet mirë xhami i përparmë dhe xhamat që i nevojiten drejtuesit të mjetit për shikueshmërinë e nevojshme.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A është i detyruar të lëvizë drejt.

Lista e testeve

Para se të fillojmë kryerjen e manovrës për kthim djathtas duhet të ndezim sinjalin e djathtë të drejtimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, duhet të zbatohet rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge kur karrexhatat janë me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është shpejtësia e vogël e mjetit që do të parakalojmë.

Lista e testeve

Në autostrada mund të kthejmë sensin e lëvizjes duke përdorur korsinë e emergjencës.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem drejtimi.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) aktivizohet sa herë që ndalon mjeti.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor të ndodhur në rrugë urbane, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të vendoset menjëherë mbi trotuar.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet të vendoset në pozicion drejt për të kufizuar daljen e gjakut.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndalohet vetëm në fundjavë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e pistës për biçikletat paralel me rrugën e këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një farmaci.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një “KALIM NË NIVEL”.

Lista e testeve

Panelet në figurë tregojnë mungesën e sinjaleve horizontale.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i automjeteve dhe motorëve me pozicionim të ndryshëm, nga ai që udhëzojnë vijëzimet për parkimin e mjeteve.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë të verdhë ne kroskot, kur ndizen fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet kur zotëruesi i është nënshtruar kontrollit të rivlerësimit dhe rezulton i papërshtatshëm për drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjetit e shkarkon pronarin ose drejtuesin e mjetit nga përgjegjësia civile, në rast aksidenti rrugor për faj të tij.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor varet nga sistemi i frenimit të mjetit.

Lista e testeve

Sistemi kundër bllokimit të rrotave (ABS) pengon bllokimin e rrotave, që rrëshqasin gjatë frenimit.

Lista e testeve