Pyetja 1/40

Testi 58

Në prani të sinjalit në figurë lejohet të kryhet manovra e lëvizjes mbrapa.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një ure të lëvizshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autokarrove.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është i vlefshëm për të gjithë mjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të lëvizësh vetëm djathtas.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë lejohet qarkullimi edhe me shpejtësi më të vogël se 30 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një sinjali pasardhës “JEP PERPARESI”.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se kemi përparësi kalimi ndaj mjeteve që vijnë në sens të kundërt.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë paraqet një rrugë urbane me korsi te rezervuar për autobusin e linjës.

Lista e testeve

Bordura e trotuarit me shirit me ngjyrë të verdhë e të zezë të paraqitura në figurë tregon vendqëndrim për autoveturat ‘’Autobus’’.

Lista e testeve

Kur në semafor ndizet drita jeshile duhet të kalojmë kryqëzimin duke treguar kujdes.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë detyron të ndalojnë para kryqëzimit mjetet që janë përballë dhe mbrapa tij.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në autostrada për autoveturat është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rast mjegulle dhe shiu shumë të dendur, duhet të ndërpresim lëvizjen dhe të qëndrojmë në vend të sigurt, për të evituar aksidentet.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të frenoni menjëherë.

Lista e testeve

Në sinjalistikën në figurë tregohet vendosje e rregullt e mjetit të pozicionuar në figurë, për kthim majtas të tij.

Lista e testeve

Kur futemi në rrjedhën e trafikut të një rruge me dy sense, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E kalon i pari kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet B dhe C kalojnë njëkohësisht pasi trajektoret e lëvizjes së tyre nuk ndërpriten.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje, kur fushëpamja është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Parakalimi, si rregull, bëhet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve është i pamundur, drejtuesi i mjetit që në sensin e tij ka pengesën duhet t'i bjeri borisë pa ndërprerje që të ndalojnë mjetet që vijnë përballë.

Lista e testeve

Në rast bllokimi të karrexhatës, për shkak të rënies së ngarkesës nga mjeti, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë në çdo rast të gjitha mjetet që afrohen.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e sinjalizimit zanor.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) është një sistem që përdoret për rregullimin e timonit.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor vetëm me dëme materiale, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në aksident, nuk ka detyrim të ndalojë.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është e detyrueshme, për të kufizuar pasojat negative të aksidentit.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të ndalohet që i dëmtuari të prekë syrin e plagosur, për të shmangur dëmtime më të rënda.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit lejohet kur nuk ka pasagjerë në mjet.

Lista e testeve

Vendkalimi i këmbësorëve është pjesë e rrugës ku këmbësorët duhet t'u japin gjithmonë përparësi mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një qendër kurative me ujëra termale.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se, pas 500 metrave, bëhen punime në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se ndalohet qarkullimi i mjeteve me zinxhirë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një zonë që shërben për matjet meteorologjike.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur nuk funksionon ndonjë prej dritave të pozicionit.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur drejtuesi nuk sistemon në mënyrë korrekte ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve

Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore kufizohet me dëmshpërblimin vetëm të sendeve.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të nisemi nga vendi duke shkelur pedalin e gazit deri në fund.

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullimin e mjeteve, duhet të bëhet kontrolli i ekuilibrit të gomave.

Lista e testeve