Pyetja 1/40

Testi 57

Në prani të sinjalit në figurë lejohet parakalimi, por me kujdes dhe sipas rregullave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një impiant semaforik, me vendosje vertikale të fenerëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e ciklomotorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e të gjitha mjeteve, që kanë gjerësi më të madhe se ajo e treguar në të.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet të vazhdosh lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në atë rrugë ndalohet të qarkullohet me shpejtësi më të vogël se 30 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë me të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me dy korsi dhe me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, korsia A lejon vetëm kthimin nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshme, si në figurë, me shigjetë të kuqe të ndezur lejojnë kthimin djathtas.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon kalimin e biçikletave nga njëra anë e karrexhatës në anën tjetër.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore për autokarrot, është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të përshtatet me kushtet dhe ngarkesën e trafikut.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit, mjafton që mjeti të ketë goma të pakonsumuara.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të ruhet distancë sigurie më e madhe se zakonisht.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mjetet A dhe D janë në një karrexhatë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Lejohet lëvizja në rreshta paralele, kur punonjësi i trafikut e autorizon këtë lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: A, T, S.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P duhet të presë të kenë kaluar mjetet D dhe B.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që rruga duhet të jetë e përcaktuar për mjete të shpejta.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet kthimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Kur ngarkesa e vendosur në mjet del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme, duhet të sinjalizohet me “trekëndëshin e rrezikut”.

Lista e testeve

Kutia e ndihmës së shpejtë bën pjesë në sistemet e pajimit të motomjeteve.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për pasagjerët e motorëve me kosh.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit dhe t'i presim në vendin e ngjarjes.

Lista e testeve

Mjetet që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, duhet të sinjalizohen për rrezikun, vetëm nëse ai ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të dëmtuar në një aksident rrugor është detyrim vetëm për mjekët dhe personelin sanitar.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet të merren masat që të bëhen të palëvizshme gjymtyrët e dëmtuara.

Lista e testeve

Në korsinë e emergjencës lejohet lëvizja e mjeteve të ndihmës së shpejtë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron shkolla publike në afërsi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një pengesë për të treguar se në vazhdim bëhen punime.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë që shoqërojnë një sinjal rreziku tregojnë distancën ndërmjet sinjalit dhe pikës ku fillon rreziku.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës, në të cilën mund të gjenden kamionë që lëvizin ngadalë.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë me dritë të kuqe ndezur tregon se janë ndezur dritat e emergjencës.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet në rast të drejtimit të mjetit nën ndikimin e drogës.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor lind gjithmonë, kur automjeti shkatërrohet plotësisht.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet t’i biesh borisë për t’i treguar drejtuesit të mjetit përpara se është ndezur drita jeshile e semaforit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të ketë parasysh që hapësira e frenimit rritet, nëse sipërfaqja e rrugës është e lagur.

Lista e testeve