Pyetja 1/40

Testi 56

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet lëvizja prapa (indietro).

Lista e testeve

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër para zonës ku fillon dëmtimi i bankinës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motorëve me tre rrota ( motorë me kosh).

Lista e testeve

Sinjali në figurë të lejon të lëvizet edhe me shpejtësi më të vogël se 50 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se është e ndaluar të kthehesh djathtas, në kryqëzimin që po afrohet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë zbritëse me pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë mund të paralajmërojë një zonë shërbimi në autostrada.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon kthimin nga e djathta në kryqëzimin që po afrohet.

Lista e testeve

Vijat e bardha gjatësore të ndërprera, të vendosura në anë të karrexhatës, e lejojnë daljen e mjetit nga karrexhata.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë kufizon zonën ku është i ndaluar kalimi i autoveturave.

Lista e testeve

Drita e kuqe e ndezur e semaforit në figurë ndalon hyrjen e mjeteve në kryqëzim.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, na detyrojnë të lemë korsinë që ndodhet poshtë shigjetës së verdhë pulsuese dhe të zhvendosemi sipas drejtimit të saj.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke pasur parasysh fushëpamjen e rrugës.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje për qarkullimin.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të shmangen frenimet e papritura e të pakontrolluara.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur bën që rrotat të rrëshqasin mbi shtresën e ujit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti G për t'u kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit djathtas.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje dhe duam të kthehemi majtas, duhet t’i afrohemi sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: E, D, S.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet C dhe L kalojnë njëkohësisht, pastaj kalon mjeti B.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kthesat e rrugëve interurbane me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Distanca e parakalimit zvogëlohet, nëse mjeti që po parakalojmë e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve në rrugët malore është i vështirë dhe mjeti që lëviz në ngjitje ndodhet pranë një shesh ndalimi, duhet të ndalojë për t'i lënë rrugë të lirë mjetit në zbritje.

Lista e testeve

Mjeti në avari (me defekt) që tërhiqet duhet të ketë ndezur sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur ai funksionon.

Lista e testeve

Kontrolli teknik verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim dhe ndotjen e mjedisit brenda kufijve të caktuar ligjor.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat me gjatësi trupore më të vogël se 135 cm, të vërtetuar me dokument njohje.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të mbulohet mjeti me një mbulesë.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim ligjor dhe moral.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka plagë me hemorragji të jashtme, duhet të bllokohet plaga me një garzë të pastër dhe të lajmërohet (kërkohet) menjëherë ndihma e shpejtë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të pushojë në vendpushimin më të afërt.

Lista e testeve

Rrugët interurbane kryesore janë të pajisura me zona të përshtatshme për pushim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon përdoruesve të mjeteve se duhet të vazhdojnë lëvizjen në këmbë, për shkak të bllokimit të rrugës nga bora.

Lista e testeve

Paneli në figurë vendoset mbi karrexhatë për të treguar një pengesë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon orët e vlefshmërisë së sinjalit në çdo ditë të vitit.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit për të hipur e zbritur pasagjerët, në rrugët interurbane, në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ventilimi apo ngrohja e xhamit të përparmë janë në funksion.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur i ka kaluar afati i vlefshmërisë.

Lista e testeve

Kompania siguruese dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor, duke u bazuar edhe në procesverbalin e hartuar nga policia rrugore.

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit, pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur.

Lista e testeve

Gomat e dëmtuara deri në pjesën e përforcuar me tela mund të shfryhen ose çahen, duke u bërë shkak për aksident.

Lista e testeve