Pyetja 1/40

Testi 55

Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit dhe po të jetë e nevojshme, të ndalojmë lëvizjen.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e fëmijëve të pashoqëruar me të rritur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e të gjithë mjeteve me dy rrota.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon ndërprerjen e lëvizjes së mjetit për të marrë ose për të zbritur pasagjerë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të lëvizësh vetëm drejt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të ndalon të vazhdosh lëvizjen në këtë rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në distancë 320 metër para sinjalit “JEP PËRPARËSI”.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim te rrugës kryesore me një rruge dytësore nga e majta.

Lista e testeve

Vija e bardhë e pandërprerë e mesit të karrexhatës, si në figurë, lejon që të qarkullojmë mbi të.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me 8 (tetë) korsi me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Drita e kuqe e ndezur e semaforit në figurë lejon kthimin djathtas, duke ju dhënë përparësi këmbësorëve që kalojnë rrugën.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore lejon kalimin e mjeteve që janë në shërbim emergjence.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh trafikun.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në raste mjegulle.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjendja teknike e mjetit (konsumimi I gomave, ngarkesa, sistemi i frenimit, etj.).

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në ngjitjet e gjata me pjerrësi të forta, të frenohet shpesh dhe të rritet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A është i detyruar të ndalojë në kryqëzim për të zbatuar urdhrin e sinjalit "STOP" (“Ndal dhe jep përparësi”).

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi gjithmonë në anën e djathtë të karrexhatave me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C ka përparësi ndaj mjetit B, sepse është autobus.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R kalon pas mjeteve H dhe A.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi, në një rruge urbane me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Parakalimi kryhet nga e djathta kur rruga ka trafik të dendur dhe të ngadaltë.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi në autostrada i mjeteve me ngarkesa të hapura, të pasistemuara mirë dhe që mund të derdhen.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një autoveturë nuk mund të jetë më i madh se 9 vetë, duke përfshirë dhe drejtuesin e saj.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin e shikimit prapa.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit drejtuesit e mjeteve të transportit taksi, gjatë shërbimit në qendra të banuara.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor të ndodhur në rrugë urbane, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të vendoset menjëherë mbi trotuar.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, kur karrexhata bllokohet, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë, veçanërisht kur aksidenti ka ndodhur në kthesë.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet të ruhet me kujdes deri në mbërritjen e ndihmës parë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndalohet vetëm në fundjavë.

Lista e testeve

Zona e përzgjedhjes është pjesë e karrexhatës, ku lejohet ndryshimi i korsisë për të mundësuar pozicionimin e mjetit para kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve, që duan të kthehen majtas në kryqëzim, se duhet fillimisht të kthehen djathtas dhe më pas sipas itinerarit të treguar.

Lista e testeve

Paneli në figurë sinjalizon mjetet e përshtatura për transportin e qumështit.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “ndalim pushimi”, tregon fillimin e ndalim pushimit.

Lista e testeve

Për të hyrë në qarkullim me marshin e lëvizjes prapa (indietro), drejtuesi i mjetit duhet të verë në veprim sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut.

Lista e testeve

Simboli në figurë vendoset mbi komandën që aktivizon fshirëset e xhamit të përparmë.

Lista e testeve

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur mjeti i kalon 40km/orë mbi kufijtë maksimalë të shpejtësisë së lejuar.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur ka dëme të pavullnetshme vetëm në sende.

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor zvogëlohet duke përshpejtuar me pedalin e gazit, sa më shpesh dhe sa më fort.

Lista e testeve

Frenimi i pabarabartë i rrotave mund të prishë qëndrueshmërinë dhe ruajtjen e pozicionit të mjetit në rrugë.

Lista e testeve