Pyetja 1/40

Testi 54

Sinjali në figurë shoqërohet me semafor me dy drita të kuqe.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë jemi të detyruar të lëvizim me shpejtësi më të vogël ose të barabartë me 80 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë e lejon qëndrimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron kthimin djathtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin majtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon detyrimin për të ndaluar para një postblloku të policisë.

Lista e testeve

Pas të sinjalit në figurë duhet të kufizojmë shpejtësinë dhe të tregojmë kujdes gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon vendkalim biçikletash.

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar, si në figurë, tregon fillimin e ndalimit të pushimit.

Lista e testeve

Drita e kuqe e ndezur e semaforit detyron drejtuesit e mjeteve të shpejtojnë lëvizjen, për të liruar sa më shpejt kryqëzimin.

Lista e testeve

Kur pulsojnë dritat e kuqe të sinjalit në figurë, të vendosur para një kalimi në nivel me gjysmëbarriera, duhet të ndaloni mjetin para vijës tërthore për të kaluar treni.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes kur shikon punonjës të policisë në rrugë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur këmbehemi me automjete të tjera.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet që sistemi i frenimit të mjetit të jetë në kushte teknike të mira.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë me akull, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti N lejohet të kalojë drejt kryqëzimin.

Lista e testeve

Kur kryejmë manovrën e kthimit të sensit të lëvizjes, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A mund të kalojë vetëm drejt.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në të përpjetat e kurrizeve të rrugës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për të parakaluar në autostrada mund të përdorim edhe korsitë e krahut të djathtë.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi në autostrada i automjeteve që gjendja funksionale, pajisjet dhe gomat e të cilave përbëjnë rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një automjet shënohet në lejen e qarkullimit, por nuk përfshin drejtuesin e tij.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem frenimi.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit nuk janë të nevojshëm gjatë qarkullimit në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet ta ndihmosh të bëjë frymëmarrje të thella.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, nuk duhet të hiqen mbetjet e mundshme të veshjeve të ngjitura në pjesët e djegura.

Lista e testeve

Korsia e ngadalësimit shërben për daljen nga një rrugë me përparësi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, nga e majta tregon distancën e përshkuar dhe nga e djathta distancën për të arritur në vendin e treguar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon një kthesë të rrezikshme.

Lista e testeve

Peneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit të rrezikut, tregon distancën në metër nga sinjali i rrezikut deri te vendi ku fillon rreziku.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në zonat e përcaktuara për pushimin apo qëndrimin e mjeteve "Taksi".

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ndizen dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit, kur nuk kërkojnë përdorimin e duarve.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjetit detyron kompaninë siguruese të mjetit, drejtuesi i të cilit është fajtor në aksident rrugor, të dëmshpërblejë të tretët që janë dëmtuar.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor varet nga sistemi i frenimit të mjetit.

Lista e testeve

Kontakti jo i mirë i gomave me sipërfaqen e rrugës zvogëlon qëndrueshmërinë e mjetit në lëvizje.

Lista e testeve