Pyetja 1/40

Testi 53

Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel, të paruajtur me barriera ose me gjysmëbarriera.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se duhet të zvogëlojmë distancën e sigurisë me mjetet përpara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon të tejkalohet shpejtësia 80 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një zonë për hyrje-daljen e mjeteve ku është i ndaluar pushimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se, në kryqëzimin ku po afrohemi, është e ndaluar të kthehesh djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e detyrimit të kufirit minimal të shpejtësisë prej 30 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na urdhëron të lëvizim me shpejtësi të kufizuar dhe t’u japim të drejtë kalimi mjeteve që vijnë nga krahu i djathtë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet edhe në autostrada.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet parakalimi për mjetet që e kanë vijën e pandërprerë në krahun e majtë.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë është e formuar nga katër karrexhata me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Semafori në figurë me dritë të kuqe të ndezur detyron ndalimin e mjetit.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron mjetet e ndaluara para kryqëzimit të fillojnë lëvizjen.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, shpejtësia maksimale e lejuar për autokarrot në rrugë interurbane është 70 km/orë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet të ingranojmë marshin më të lartë për lëvizje.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të manovrohet fort për të shmangur mjetet e ndalura.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti B lejohet të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të parakalojmë nga e majta, nëse duam të kthehemi djathtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet D dhe N kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet A, V dhe C kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një automjeti në prani të një vije gjatësore të ndërprerë.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, në rrugë me një korsi për çdo sens, drejtuesi i mjetit duhet të ketë parasysh distancën dhe shpejtësinë e mjeteve që vijnë nga sensi i kundërt.

Lista e testeve

Në autostrada mund të përdorim korsinë e emergjencës për parakalim.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti me defekt mund të bëhet me kavo çeliku të fortë.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse na mbron pjesërisht nga goditjet e forta në kokë në rast aksidenti.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet që trupi i huaj të hiqet vetëm nga një mjek specialist.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, gjymtyra e thyer duhet të bëhet e palëvizshme me mjete të rastit deri në mbërritjen e ndihmës parë.

Lista e testeve

Motorët me kosh bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon vend turistik për të rinj (kamp rinie).

Lista e testeve

Tabela në figurë shërben për të komanduar qarkullim të alternuar të mjeteve në ngushtime rrugësh, për shkak të punimeve.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë këshillon të zgjedhim rrugë tjetër, nëse është e mundur, për të shmangur trafikun.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon që mjeti i lënë në atë vend zhvendoset ose bllokohet nga punonjësit e policisë .

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të parkimit.

Lista e testeve

Lejedrejtimi pezullohet për shkelje të përsëritur brenda vitit, kur nuk iu jep të drejtë përparësie mjeteve që qarkullojnë mbi shina.

Lista e testeve

Sigurimi i detyruar i mjetit mbulon dëmet e ndodhura edhe jashtë shtetit kur shoqërohet me kartonin jeshil.

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor mund të shkaktohet nga funksionimi jo i mirë i sistemit të ndezjes.

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e mjetit në kthesa, duhet që të qëndrohet në mes të rrugës për të zvogëluar rrezen e saj.

Lista e testeve