Pyetja 1/40

Testi 52

Sinjali në figurë paralajmëron një ngushtim të karrexhatës.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregojmë kujdes, për shkak të pranisë së mundshme të kafshëve shtëpiake në karrexhatë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet qarkullimi i mjeteve pa motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin djathtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e rrugës me të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë duhet të ulim shpejtësinë dhe të sigurohemi se, mjetet që vijnë majtas ose djathtas, po na japin përparësinë.

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, e ndan rrugën në dy karrexhata.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon qëndrimin, përveç pjesës ngjitëse dhe zbritëse.

Lista e testeve

Shiriti i bardhë vertikal i fenerit të poshtëm, si në figurë, tregon të drejtë lëvizje për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, janë të vlefshme edhe për këmbësorët.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugë brenda qendrave të banuara në Republikën e Shqipërisë është 40 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga numri i gomave te mjetit.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur shkakton vështirësi në drejtimin e mjetit dhe mundësinë e humbjes së kontrollit të tij.

Lista e testeve

Referuar sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, të dy korsitë i lejojnë mjetet të vazhdojnë të lëvizin drejt.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti S ka kaluar kryqëzimin në mënyrë të gabuar.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A ka krahun e djathtë të zënë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i pari.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta në një karrexhatë me një sens lëvizje, kur mjeti përpara ka sinjalizuar se po ndalon në të majtë të rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet duhet të ndezë dritat e emergjencës për të treguar që rruga është e lirë.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve është i vështirë dhe manovra e lëvizjes prapa bëhet e domosdoshme, komplekset e mjeteve kanë përparësi ndaj mjeteve të tjera.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një autoveturë është maksimumi 8 veta.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për automjetet e përdorimit vetjak.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit duhet të kontrollohen për efektshmërinë e tyre.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit duhet të veprojë duke ruajtur gjendjen e vendit të aksidentit si dhe gjurmët e tij, por gjithmonë duke garantuar sigurinë e qarkullimit.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim ligjor dhe moral.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka një plagë me gjak, duhet të nxirren menjëherë trupat të huaj të pranishëm në të.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm.

Lista e testeve

Motorët me dy rrota bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se kthimi direkt majtas në kryqëzimin e parë është i ndaluar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon devijim të përkohshëm, majtas, drejt veriut.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë paralajmëron të kihet kujdes nga makinat e pastrimit të borës në rrugë.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të vendosë marshin më të lartë të lëvizjes.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur dinamoja nuk çon rrymë te bateria.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtosh autovetura me cilindratë deri në 1400 cm3.

Lista e testeve

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur i është dhënë ndihmë e shpejtë viktimës.

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë përdorimin e shpeshtë të pedalit të gazit në xhirot maksimale të motorit.

Lista e testeve

Frenimi i pabarabartë i rrotave të të njëjtit aks mund të shkaktojë zhvendosje anësore të mjetit.

Lista e testeve